Aktuellt

EU-förslag om europeisk arbetsmyndighet onödigt

Publicerad: 3 maj 2018 klockan 10.13

EU-kommissionen vill inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå. Arbetsmarknadsutskottet anser att frågorna bättre hanteras genom befintliga samarbeten mellan EU-länderna och föreslår att riksdagen skickar sina synpunkter till EU i ett motiverat yttrande. S, Mp och V reserverar sig eftersom de anser att myndigheten är ett bra sätt att hantera gränsöverskridande frågor på arbetsmarknaden.

EU-kommissionen vill inrätta en europeisk arbetsmyndighet. Enligt förslaget ska myndigheten bland annat kunna ge privatpersoner, arbetsgivare och nationella myndigheter information om regler på den europeiska arbetsmarknaden och övervaka hur reglerna följs i EU-länderna.

Myndigheten ska enligt förslaget rapportera till EU-kommissionen och kunna stödja samarbeten mellan EU-ländernas nationella myndigheter, till exempel vid inspektioner och riskbedömningar på arbetsmarknaden. Vid behov ska myndigheten också kunna medla mellan EU-länder. Syftet med den europeiska arbetsmyndigheten är enligt kommissionen att bidra till att säkerställa rättvis rörlighet för arbetstagare på EU:s inre marknad, alltså den gränsöverskridande marknad som alla EU-länder ingår i.

Risk för ökad administration och merarbete i EU-länderna

Arbetsmarknadsutskottet har prövat EU-kommissionens förslag och är kritiskt till det av flera skäl. På en övergripande nivå anser utskottet att det är oklart vilket mervärde en arbetsmyndighet på EU-nivå skulle ha.

Utskottet hänvisar till att det redan finns samarbeten på nationell nivå och på EU-nivå för att hantera de frågor som den föreslagna myndigheten ska ansvara för. En ny europeisk arbetsmyndighet skulle enligt utskottet tvärtemot riskera att leda till ökad administration och merarbete för EU-länderna. Utskottet konstaterar också att det är viktigt att EU-ländernas nationella arbetsmarknadsmodeller och kompetens på det sociala området och sysselsättningsområdet respekteras.

Synpunkter skickas till EU-kommissionen

Efter att ha prövat EU-kommissionens förslag om en europeisk arbetsmyndighet menar utskottet att det strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår därför att riksdagen ska skicka sina synpunkter till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

S, Mp och V reserverar sig

Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (Mp) och Vänsterpartiet (V) säger i en reservation nej till att skicka ett motiverat yttrande eftersom de anser att EU-kommissionens förslag är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Anledningen är att partierna anser att förslaget rör gränsöverskridande frågor och att det därmed finns ett mervärde i att hantera dessa på EU-nivå, samlat under en myndighet.

Kontaktperson för media

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare arbetsmarknadsutskottet, telefon: 08-786 66 18, e-post: maja.sjostedt@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 16 maj.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2017/18:AU17 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten