Aktuellt

Nej till förslag om att begränsa vinster i välfärden

Publicerad: 29 maj 2018 klockan 14.12

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att det borde införas en reglering av vinsterna i välfärden inom socialtjänsten, assistansersättningen och skolan. Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

Sveriges välfärd finansieras i huvudsak av skattemedel och utförs i huvudsak av offentliga aktörer. För att systemet ska fungera krävs det att det upplevs som legitimt. Regeringen ser en risk i att förtroendet för systemet minskar när allt fler privata aktörer utför tjänster inom välfärden med syfte att generera vinst.

Genom att begränsa vinstuttaget vill regeringen stärka förtroendet för privata aktörer och tilltron till välfärdssystemet i stort. Ett sätt att göra det på är att införa ett krav på tillstånd för alla som vill ha offentlig finansiering. Till exempel när en kommun ingår ett avtal med en privat skola.

Utskottet håller inte med regeringen

Utskottet tycker att problemet har en annan karaktär än vad regeringen beskriver och föreslår därför att riksdagen säger nej till förslaget. Förslaget är, enligt utskottet, ett avsteg från den välfärdsmodell med möjlighet till valfrihet som har byggts upp i Sverige under en lång tid. De kommande åren kommer det att behövas fler förskolor, ålderdomshem och skolor. Om regeringens förslag genomförs kommer ett stort antal verksamheter som finns i dag att behöva läggas ned och utskottet menar att det skulle slå hårt mot kommunerna och i förlängningen kvaliteten i välfärden.

Det behövs kvalitetskrav på välfärdsverksamheter

Däremot tycker utskottet att det behöver ställas kvalitetskrav på verksamheter inom välfärden. Det ska bland annat bli lättare att lägga ned verksamheter som har kvalitetsproblem. Genom att införa kvalitetskrav menar utskottet att valfriheten kan behållas och en hög kvalitet i välfärden kan säkerställas. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att återkomma till riksdagen med ett förslag om att inrätta nationella kvalitetskrav för de verksamheter som bedrivs inom välfärdsområdet.

S, MP och V säger nej till förslagen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag och mot utskottets förslag på tillkännagivande. De tycker att den reglering av vinster i välfärden som regeringen föreslår är den mest ändamålsenliga lösningen på de problem som finns. Dessutom anser de inte att de problem och risker som konstaterats i nuvarande system kommer att kunna lösas endast genom att ställa högre kvalitetskrav.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt

Måndagen den 4 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU44 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättning och skollagsreglerad verksamhet (publiceras den 30 maj)