Aktuellt

Det offentliga belöningssystemet borde ses över

Publicerad: 24 maj 2018 klockan 12.40

En parlamentarisk kommitté borde se över antalet allmänna flaggdagar, regeringens och myndigheters medaljer och utmärkelser samt riksdagens anslag till hovet. Det anser konstitutionsutskottet som vill att riksdagen, genom fyra tillkännagivanden, uppmanar regeringen att arbeta med frågorna.

Så snart som möjligt efter valet 2018 borde enligt konstitutionsutskottet en parlamentarisk kommitté, med representanter från de olika riksdagspartierna, utses och sätta igång sitt arbete.

Färre kungliga flaggdagar efter tronskiftet

Kommittén borde enligt utskottet se över de allmänna flaggdagarna i Sverige. Utgångspunkten ska vara att antalet kungliga flaggdagar minskas vid nästa tronskifte så att bara statschefens och tronföljarens födelsedagar och namnsdagar är allmänna flaggdagar. Kommittén borde också se över om det ska införas en eller flera nya allmänna flaggdagar.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Medaljer och utmärkelser borde ses över

Utskottet tycker också att kommittén borde se över det offentliga belöningssystemet. I fokus är bland annat regeringens och olika myndigheters olika belöningar inklusive den statliga utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" som delas ut till de som jobbat statligt i 30 år. Kommittén ska titta på jämställdhets- och mångfaldsaspekter vid beslut om belöningar samt granska medborgarnas möjlighet att nominera enskilda personer till belöningar.

Kommittén borde också ta fram förslag på lagändringar för att de vilande kungliga ordnarna Vasaorden och Svärdsorden ska kunna börja dela ut utmärkelser igen och för att ordnar ska kunna dela ut utmärkelser till svenska medborgare.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Begränsningar i riksdagens anslag till hovet

I flera monarkier i Europa diskuteras om det är motiverat att minska antalet personer inom kungahusen som för sina uppdrag kan få finansiering från statsbudgeten. Konstitutionsutskottet tycker att det är dags för en sådan diskussion även i Sverige. Den parlamentariska kommittén borde enligt utskottet se över utformningen av riksdagens ekonomiska anslag till hovet, alltså organisationen runt kungen och det svenska kungahuset. Översynen borde ske i samråd med hovet och bland annat leda något slags avgränsning av antalet personer i hovet som får del av anslaget.

Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Ett utskottsinitiativ bakom förslagen

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samt i en motion från Socialdemokraterna. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Regeringen borde överväga möjligheten att besluta om tillfällig flaggdag

Den 17 december 2018 är det 100 år sedan demokratins genombrott i Sverige i och med beslutet om att införa allmän och lika rösträtt. I samband med det tycker utskottet att regeringen borde överväga möjligheten att besluta om en tillfällig allmän flaggdag den 17 december 2018. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

Kontaktperson för media

Ida Åberg, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 56 39, e-post
ida.aberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 30 maj 2018.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU28 Allmänna helgdagar m.m.
(Publiceras 25 maj)