Aktuellt

KU vill att frågan om grundlagsskydd för vissa söktjänster utreds igen

Publicerad: 22 maj 2018 klockan 13.50

Regeringen bör på nytt utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner begått brott, förekommer i fällande domar eller varit föremål för tvångsmedel. Det anser konstitutionsutskottet, som vill att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Konstitutionsutskottet (KU) har behandlat förslag från regeringen som gäller ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett av regeringens förslag är att det ska bli möjligt att förbjuda söktjänster som innehåller personuppgifter om att privatpersoner har begått brott, förekommer i fällande domar i brottmål eller har varit föremål för tvångsmedel.

KU framhåller det positiva i att grundlagsändringar brukar genomföras i brett politiskt samförstånd. Men detta samförstånd saknas enligt utskottet i frågan om att förbjuda ovan nämnda söktjänster. Därför vill KU att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att låta utreda frågan om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som innehåller personuppgifter om privatpersoners brott, fällande domar och tvångsmedel igen. KU föreslår att riksdagen säger nej till det befintliga förslaget från regeringen.

KU säger ja till övriga grundlagsändringar

KU föreslår att riksdagen säger ja till att det ska bli möjligt att i vanlig lag införa förbud för söktjänster som innehåller vissa känsliga personuppgifter om de finns tillgängliga på ett sätt som innebär stora risker för att privatpersoners personliga integritet skadas. Det kan till exempel gälla uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter eller medlemskap i en fackförening.

Regeringen har även föreslagit ändringar i TF och YGL som gäller grundlagsskyddet för publicering på internet. Bland annat föreslås att om en utgivare av en databas som fått en underrättelse från Justitiekanslern om att material i databasen kan utgöra yttrandefrihetsbrott tar bort materialet kan han eller hon inte hållas ansvarig för material som har funnits tillgängligt i databasen i mer än ett år. Det kan till exempel gälla en dagstidnings webbplats.

De bestämmelser i TF och YGL som i dag uttryckligen vänder sig till svenska medborgare ändras till att ange alla som målgrupp. Flera av regeringens förslag handlar om språk, struktur och samordning och syftar till att göra lagarna mer lättillgängliga och lättare att använda.

KU föreslår att riksdagen säger ja till dessa förslag från regeringen som vilande. De ändrade reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019. Eftersom det handlar om ändringar i grundlagar fattar riksdagen beslut två gånger med val emellan.

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 21, e-post kristina.ortenhed@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 maj.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU16 Ändrade mediegrundlagar (publiceras 23 maj)