Aktuellt

Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Publicerad: 5 juni 2018 klockan 15.01

Den 7 juni håller trafikutskottet en öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat. Bland annat deltar representanter från Trafikverket, SMHI, universitet, Skogsindustrierna och Sveaskog.

Tid: 7 juni klockan 08.45–12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.

Program

08.45 Inledning av Karin Svensson Smith (MP), ordförande i trafikutskottet

08.50 Trafikutskottets uppföljning

 • Kort presentation av uppföljningen: Elisabet Michailaki Lindquist och Madeleine Nyman, utvärderings- och forskningssekretariatet, utskottsavdelningen
 • Slutsatser: Lars Mejern Larsson (S), ordförande Trafikutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering

09.05 Klimatanpassning av transportinfrastruktur

 • Klimatförändringars effekter på väg- och järnvägsanläggningar: Eva Liljegren, nationell klimatanpassningssamordnare, Trafikverket
 • Utmaningar vad gäller markegenskaper och markstabilitet för väg- och järnvägsnät i ett förändrat klimat: Hjördis Löfroth, forskningssamordnare, SGI
 • Stora infrastruktursatsningar – en internationell utblick: Pär Färnlöf, senior rådgivare höghastighetsjärnväg, Trafikverket

09.20–10.00 Järnväg

09.20 Hur planera för 120 år med många osäkerheter – planeringsprocesser, ny kunskap och flera klimatscenarier

 • Klimatscenarier och riskbedömningar: Signild Nerheim, oceanograf, SMHI
 • Klimatanpassning i planeringsprocessen: Rami Yones, enhetschef, Trafikverket
 • Avvägningar i stora infrastrukturprojekt: Anna-Karin Rasmusson, vattenhandläggare Miljöavdelningen, Länsstyrelsen Skåne

09.35 Anläggning av järnväg som klarar havsnivåhöjning, skyfall och grundvatten

 • Att ta höjd för en robust anläggning – krav baserade på riskanalyser: Björn Paulsson, forskare Chalmers
 • Hur kommer Varbergstunneln att klara översvämningar och grundvatteninträngning?: Kenneth Rosell, projektledare Varbergstunnelprojektet, Trafikverket

09.45 Ny järnväg genom städer – möjligheter och svårigheter i ett förändrat klimat

 • Lokalisering av järnvägsstationer – klimatanpassning: Oskar Fröidh, transportforskare KTH
 • Infrastrukturförvaltare måste klimatanpassa – vilka är hindren och vilka är möjligheterna?: Mattias Hjerpe, forskare/verksamhetsledare, Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet
 • Norrköpings kommun om Ostlänken och ett nytt resecentrum: Ulf Arumskog, Norrköpings kommun, utvecklingschef och kommunens Ostlänkensamordnare

10.00 Paus

10.25–11.00 Väg

10.25 Skogsindustrins behov och klimatförändringens påverkan på vägarna

 • Tillgänglighet för skogsbilvägar: Mikael Bergqvist, forskare på Skogforsk
 • Sveaskogs behov och vidtagna åtgärder: Torsten Wiborgh, vägspecialist/anläggningsingenjör Sveaskog
 • Skogsindustrins behov av råvarutransporter – en förutsättning för bioekonomi: Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna

10.40 Utmaningar för väghållare i ett förändrat klimat

 • Statsbidragets användning för klimatanpassning av infrastruktur: Anneli Markström, Trafikverket Norrbotten, utredare enskilda vägar
 • Enskilda väghållares utmaningar: Uno Jakobsson, ordförande Riksförbundet enskilda vägar

10.50 Samverkan

 • Krönt Vägval: Magnus Ulin, ansvarig för underhåll och systemutveckling, Skogsbrukets Datacentral (SDC)
 • Frizon Värmland: Anders Örtendahl, inköpschef transporter, Stora Enso Skog

11.00 Frågestund

Frågor från utskottets ledamöter

11.55–12.00 Avslutning av Jessica Rosencrantz (M), vice ordförande trafikutskottet

Dokument

Rapport: Järnvägstunnlar och skogsbilvägar - en uppföljning av klimatanpassningsåtgärder för infrastruktur

Webb-tv

Utfrågningen kan följas via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om anpassningen av väg och järnväg till ett förändrat klimat

Kontaktperson för media

Anna Blomdahl, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 50 66, e-post anna.blomdahl@riksdagen.se 

Pressackreditering

Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se