Aktuellt

Barnkonventionen blir svensk lag

Publicerad: 5 juni 2018 klockan 14.22

Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Dessutom vill utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs.

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och den började gälla i Sverige 1990. Den är ett rättsligt bindande internationellt avtal där grundprincipen är att barn är individer med egna rättigheter. Trots att Sverige har godkänt konventionen och alltså måste följa den så har den ännu inte fått tillräckligt genomslag i praktiken. Det vill regeringen nu ändra på.

Barnkonventionen har inte fått tillräckligt genomslag

Vid olika tillfällen har det gjorts översyner av gällande lagstiftning för att se om den stämmer överens med barnkonventionen. Överlag ligger den väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.

Utskottet håller med regeringen om att barnkonventionen ska göras till lag. Det finns ett behov av att säkerställa barnets rättigheter och genom att göra barnkonventionen till lag blir det tydligare för de som ska omsätta lagen i praktiken att den måste följas.

Viktigt att konventionen efterlevs

Dessutom vill utskottet poängtera vikten av att barns rättigheter stärks och anser att regeringen bör följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om detta.

M, SD och C reserverar sig

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet säger nej till regeringens förslag. De tycker inte att barnkonventionen bör göras till lag.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 57 48 , e-post kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU25 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (publiceras 8 juni)