Aktuellt

Barnets bästa ska komma i första hand vid adoption

Publicerad: 5 juni 2018 klockan 14.28

Barnrättsperspektivet vid adoption stärks och sambor ska kunna adoptera under samma förutsättningar som gifta par. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en modernisering av adoptionsreglerna.

I dag är det endast gifta par och registrerade partners som får adoptera gemensamt eller adoptera den andres barn. Sambor får alltså inte göra det. Många barn växer i dag upp med föräldrar som är sambor och regeringen tycker att lagstiftningen ska utvecklas i samma takt som samhället. Det viktiga för ett barn är att föräldrarna kan erbjuda en stabil och trygg uppväxtmiljö. Då ska det inte spela någon roll om föräldrarna är gifta, sambor eller registrerade partners.

Barnets behov lyfts fram

Vid en adoption ska barnets bästa alltid ges störst vikt. Inför ett adoptionsbeslut görs det en lämplighetsbedömning, och hädanefter ska det tas särskild hänsyn till barnets behov av adoption.

Dessutom ska barnet få större delaktighet i adoptionsprocessen, bland annat genom att rätten till information och att komma till tals lyfts fram. Även yngre barns åsikter ska ha betydelse. Barn som är adopterade ska också ha rätt att få veta det av sina föräldrar.

Ett flertal ändringar ska modernisera adoptionsprocessen

Utöver dessa har regeringen lämnat ytterligare förslag som bland annat ska modernisera och effektivisera adoptionsprocessen. Bland annat införs det:

  • Tydligare bestämmelser om domstolens handläggning och en effektivare ordning för att genomföra adoptionsutredningar för att förbättra underlaget i adoptionsärenden.
  • Utökade möjligheter till automatiskt erkännande av utländska adoptionsbeslut.
  • I övrigt modernare regler om adoption i internationella situationer.

Utskottet ser positivt på regeringens förslag. Dagens lagstiftning är, enligt utskottet, både ålderdomlig och snårig och det är bra att den moderniseras.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 66 44, e-post miriam.kantor@riksdagen.se

Planerad dag för debatt

Måndagen den 11 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler (publiceras den 5 juni)