Aktuellt

Brister i studie- och yrkesvägledningen i skolan

Publicerad: 2 juli 2018 klockan 13.53

Utbildningsutskottet har genomfört en uppföljning som visar att det på många skolor finns brister i arbetet med studie- och yrkesvägledningen. Det innebär att elever riskerar att inte få den vägledning de har behov av och rätt till. Utskottets enkät till 4 000 rektorer i grund- och gymnasieskolan visar bland annat att det finns brister i både statens och skolornas styrning av verksamheten.

Elever i grundskolan och gymnasieskolan ska enligt skollagen ha tillgång till personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan tillgodoses. Vägledningen ska även ingå som en del av undervisningen i olika ämnen.

Ökade behov av studie- och yrkesvägledning

Utbildningsutskottet har följt upp hur vägledningen i skolan fungerar. Av uppföljningen framgår att elevernas behov av studie- och yrkesvägledning har ökat, vilket bland annat beror på att

  • antalet valalternativ vad gäller utbildningar och yrken har blivit fler
  • fler elever saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program
  • antalet nyanlända elever har ökat kraftigt.

Rektorer saknar kunskap om uppdraget

Uppföljningen visar samtidigt att många skolor inte prioriterar studie- och yrkesvägledningen och att eleverna därmed riskerar att inte få den vägledning de har behov av. De grundläggande styrningsmekanismer som krävs för att kunna planera, organisera och dimensionera vägledningsarbetet saknas på många håll. Den enkät som utskottet riktat till 4 000 rektorer i grund- och gymnasieskolan visar exempelvis att

  • var tredje rektor uppger att huvudmannen antingen inte beslutat om mål för vägledningen eller att man inte vet om några mål beslutats
  • mindre än hälften av rektorerna uppger att huvudmannen efterfrågar återrapportering av verksamhetens resultat.

Bristerna i styrningen beror på att kunskaperna om skolans vägledningsuppdrag varierar och i många fall är begränsade hos huvudmän och rektorer. Samtidigt är statens reglering av studie- och yrkesvägledningen övergripande och ger därför inte huvudmän och rektorer någon tydlig ledning om vad som förväntas av dem.

Dokument

Rapport från riksdagen: 2017/18:RFR24 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan och gymnasieskolan – en uppföljning

Ledamöter

Mer information

Cecilia Nordling, kanslichef, utbildningsutskottets kansli, telefon: 070-929 85 38, e-post: cecilia.nordling@riksdagen.se

Jonas Brynhildsen, utskottshandläggare, utbildningsutskottets kansli, telefon: 072-526 66 26, e-post: jonas.brynhildsen@riksdagen.se