Aktuellt

Nej till förslag om ökade möjligheter till grundläggande behörighet

Publicerad: 12 juni 2018 klockan 12.03

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändringar i gymnasieskolan. Det gäller ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och att ett estetiskt ämne införs i alla nationella program.

De elever som läser yrkesprogram på gymnasiet i dag måste själva välja att lägga till kurser i svenska och engelska för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Det har, enligt regeringen, bland annat lett till att färre elever väljer yrkesprogram. Flera av de yrken som eleverna utbildas till på dessa program är bristyrken där det kommer att finnas ett stort behov av att rekrytera under de kommande åren.

Regeringen vill därför öka yrkesprogrammens attraktionskraft genom att lägga till de behörighetsgivande kurserna i programmen. Det ska dock vara möjligt för eleverna att välja bort dem. På så vis utbildas fler till bristyrken men de får samtidigt grundläggande behörighet vilket kan öppna möjligheter för fortsatta studier efter gymnasiet.

Andelen elever som läser estetiska ämnen har minskat

I samband med gymnasiereformen 2011 togs kärnämnet estetisk verksamhet bort och finns nu endast som valbar kurs. Andelen elever som valt att läsa ett estetiskt ämne som kurs har därefter minskat mycket. Regeringen menar att estetiska ämnen kompletterar gymnasieskolans breda bildningsuppdrag och att det även är positivt för elevernas utveckling i andra ämnen. Förslaget innebär att ett estetiskt ämne som omfattar 50 gymnasiepoäng ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Det innebär samtidigt att gymnasiearbetets omfattning minskar från 100 till 50 gymnasiepoäng.

Regeringens förslag kan få liten effekt

Utskottet håller inte med regeringen om något av förslagen. Förslaget om ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram kan istället leda till att färre personer väljer ett yrkesprogram och att färre personer fullföljer gymnasiet, menar utskottet. Sammantaget tror utskottet att regeringens förslag kan få en väldigt liten effekt.

När det gäller förslaget om att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program vill utskottet lyfta fram att de estetiska ämnena är viktiga och att de får ett mycket stort fokus i grundskolan. Däremot tycker utskottet att gymnasiearbetet är för viktigt för att omfattningen av det ska halveras. Gymnasiearbetets syfte är att eleverna ska knyta ihop sina studier på programmet och visa att de är redo för vidare studier eller yrkesliv. Att halvera gymnasiearbetet skulle försämra elevernas förutsättningar att uppnå det syftet.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De konstaterar bland annat att intresset för yrkesprogrammen behöver öka och att regeringens förslag kan bidra till det. De tycker också att minskningen av andelen elever som läser ett estetiskt ämne är djupt olycklig, bland annat eftersom det finns forskning som visar att estetiska ämnen har en positiv inverkan på elevernas lärande.

Kontaktperson för media

Roger Aule, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 44, e-post roger.aule@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 19 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU30 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (publiceras 13 juni)