Aktuellt

Konsumenter ska få information om drivmedels miljöpåverkan

Publicerad: 12 juni 2018 klockan 12.00

De verksamheter som levererar drivmedel ska bli skyldiga att informera konsumenter om drivmedlets miljöpåverkan. Dessutom förbättras kommunernas långsiktiga beredskap när det gäller klimatets förändringar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i två lagar.

Det ska bli enklare för konsumenter att göra informerade och miljöanpassade val av drivmedel. Det är syftet med regeringens förslag om ändringar i drivmedelslagen. Enligt förslaget ska alla som levererar drivmedel bli skyldiga att informera konsumenter om drivmedlets utsläpp av växthusgaser. De som bedriver verksamheterna ska också informera om andra förhållanden som har betydelse för att bedöma drivmedlets miljöpåverkan. Skyldigheten omfattar de som levererar flytande eller gasformigt drivmedel samt el som drivmedel. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Information om drivmedels miljöpåverkan ska spridas

Utskottet tycker, liksom regeringen, att dessa detaljerade uppgifter om drivmedlets miljöpåverkan ska offentliggöras på drivmedelsleverantörernas webbplatser. Det kan också finnas behov av att viss gemensam information finns på Energimyndighetens webbplats. En begränsad information kan också finnas tillgänglig där konsumenten tankar, det vill säga vid pumpen eller tankstationen. En kombination av olika typer av informationsmedier kan vara att föredra.

Kommunernas beredskap för klimatförändringar

Kommunerna har en central roll i arbetet med klimatanpassning. Bland annat ansvarar kommunerna för vatten, avlopp och gaturenhållning. De har också ansvar för det lokala, förebyggande arbetet mot naturolyckor och klimatförändringar. Regeringen föreslår nu två ändringar i plan och- bygglagen i syfte att förbättra kommunernas beredskap för klimatförändringar. I kommunernas översiktsplaner ska det finnas med en redovisning av risken för skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor, till exempel översvämning, ras, skred och erosion. Dessutom kan kommunen i en detaljplan få bestämma att det krävs marklov för arbete i marken som kan försämra markens genomsläpplighet. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Utskottet föreslår två tillkännagivanden

När det gäller regeringens långsiktiga arbete med klimatpolitiken tycker miljö- och jordbruksutskottet att det finns vissa aspekter som behöver lyftas mer. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen borde se till att klimatpolitiken strävar efter att uppnå minskade utsläpp samtidigt som god ekonomisk tillväxt bibehålls. Klimatpolitiken borde också bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU.
  • Dubbla styrmedel inom klimatpolitiken är problematiskt och borde därför undvikas. I stället för att minska utsläppen finns det risk för att användandet av dubbla styrmedel endast leder till en omfördelning av medel anser utskottet.

Flera partier reserverar sig

Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig i frågan angående information om vilken miljöpåverkan ett drivmedel har. De båda partierna vill att riksdagen säger ja till regeringsförslaget men att det borde innehålla vissa förtydliganden. Centerpartiet anser att informationen skulle kunna presenteras på ett ännu mer lättillgängligt sätt än vad regeringen föreslår samt att även ursprungsland bör framgå. Även Vänsterpartiet anser att förslaget bör förtydligas, bland annat huruvida kravet på information även inbegriper ursprungsland.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot de två tillkännagivandena. S, MP och V anser inte att uppmaningen om långsiktighet i klimatpolitiken behövs eftersom regeringen redan arbetar på detta sätt. När det gäller uppmaningen kring dubbla styrmedel anser S, MP och V att argumentationen inte håller.

Kontaktperson för media

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 20 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottet

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU22 Klimatpolitik (publiceras den 15 juni)