Aktuellt

Brister i samarbetet kring individuella planer

Publicerad: 24 januari 2018 klockan 11.30

Landsting och kommuner ska tillsammans ta fram individuella planer när en person har behov av stöd och hjälp från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Men det finns brister i hur detta genomförs visar en ny rapport.

Sedan 2010 ska landstinget och kommunen samarbeta och tillsammans upprätta en så kallad samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Men trots att det har gått sju år sedan reglerna om samordnad individuell plan började gälla finns det problem med hur bestämmelserna genomförs.

En förklaring till varför de samordnade individuella planerna inte har fått genomslag är att kunskapen är låg inom vissa verksamheter. Det visar en rapport som socialutskottet har låtit ta fram.

När arbetet med de samordnade individuella planerna fungerar blir de ett viktigt verktyg för både brukaren och de anhöriga. För brukaren innebär SIP att hon eller han får insatser snabbare och att insatserna följs upp bättre. För anhöriga innebär SIP en bättre överblick över de insatser som sätts in.

Sämre genomslag för äldre som har stora behov

Rapporten visar att arbetet med individuella planer har kommit olika långt i olika delar av landet och att det har gått sämre med genomförandet för vissa grupper av befolkningen.

För äldre som har stora och komplicerade behov har det gått trögare att genomföra bestämmelserna om SIP. Hinder som lyfts fram i rapporten är brist på kunskap, brist på tid och att inte alla viktiga aktörer deltar i vårdplaneringen.

Även när det gäller barn och unga med funktionshinder finns problem med hur SIP genomförs. Vissa verksamheter är överbelamrade med ärenden och har svårt att avsätta tid för möten. Det gäller i första hand barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Att det finns många olika typer av planer inom och mellan verksamheterna skapar också problem. Det gör att reglerna blir svåröverskådliga och kan skapa förvirring både hos den det gäller och personalen.

Gemensam utbildning ger förbättringar

Ökad kunskap är viktigt för att bestämmelserna om samordnade individuella planer ska få genomslag. Socialutskottets rapport visar att satsningar på utbildning som genomförs gemensamt mellan olika verksamheter ökar förståelsen, dialogen och samsynen mellan de inblandade aktörerna.

En annan faktor som underlättar arbetet med samordnade individuella planer är att ha koordinatorer och samordnare med uppgift att underlätta kontakterna med olika aktörer och vara ett stöd vid SIP-möten.

Dokument

Rapport från riksdagen: 2017/18:RFR5 Samordnad individuell plan (SIP) – en utvärdering(pdf, 712 kB)

Ledamöter

Följande riksdagsledamöter ingår i uppföljnings- och utvärderingsgruppen:

  • Mikael Dahlqvist (S), gruppens ordförande
  • Barbro Westerholm (L)
  • Finn Bengtsson (M)

Kontaktpersoner för media