Aktuellt

Regeringen bör se över reglerna om tystnadsplikt för tolkar

Publicerad: 18 januari 2018 klockan 17.14

Reglerna om tystnadsplikt för tolkar ser olika ut bland annat beroende på om de är auktoriserade eller inte. Ett enigt konstitutionsutskott föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se över regelverket.

I dag regleras tolkars tystnadsplikt olika beroende på om de är auktoriserade eller inte, och om de anlitas privat eller av en myndighet. Till exempel omfattas alla tolkar av tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen om de deltar i en myndighets verksamhet. Tolkar som anlitas privat omfattas av lagen om tystnadsplikt för vissa tolkar och översättare, men bara om de är auktoriserade.

Vill utreda förutsättningar för utökad tystnadsplikt

En konsekvens av de gällande reglerna är att tolkar som inte är auktoriserade i vissa situationer inte omfattas av tystnadsplikten, trots att de utför samma jobb som en auktoriserad tolk. Konstitutionsutskottet ifrågasätter om en sådan skillnad är befogad när det gäller yrkesverksamma tolkar. Samtidigt innebär en utökning av tystnadsplikten komplicerade frågeställningar att ta hänsyn till, exempelvis när det gäller privatpersoner som tolkar åt familjemedlemmar.

Utskottet föreslår därför att riksdagen ger regeringen i uppdrag att se över regelverket och utreda vilka behov och förutsättningar som finns för en eventuell utvidgning av tystnadsplikten för tolkar.

Utskottets förslag till tillkännagivande bygger på förslag i en motion från Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Judit Farago Gontier, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 51 62, e-post judit.farago.gontier@riksdagen.se .

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 31 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU38 Offentlighet, sekretess och integritet  (publiceras 19 januari)