Aktuellt

EU-förslag om arbetsrättsliga regler går för långt

Publicerad: 15 februari 2018 klockan 14.39

EU-kommissionen vill införa nya minimiregler på det arbetsrättsliga området. Ett enigt arbetsmarknadsutskott anser att förslaget inte bör beslutas på EU-nivå. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

EU-kommissionen vill införa minimiregler på det arbetsrättsliga området i hela EU. Anledningen är enligt kommissionen att arbetsmarknaden idag till stor del omfattar oregelbundna och flexibla anställningsformer som kan skapa osäkerhet om arbetstagarnas rättigheter. Förslaget innehåller bland annat regler som enligt kommissionen ska leda till förbättrade arbetsvillkor för arbetstagare, förbättrad tillgång till information om anställningsförhållanden och ökad tydlighet på arbetsmarknaden.

Ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen

Arbetsmarknadsutskottet håller med EU-kommissionen om att det är viktigt att skapa tydliga och förutsägbara arbetsvillkor och att villkoren borde anpassas till hur arbetsmarknaden utvecklas. Men utskottet anser att beslut om flera av de frågor EU-förslaget berör bör fattas av respektive medlemsland och inte på EU-nivå. Skälet till det är enligt utskottet att det finns stora skillnader mellan EU:s medlemsländer när det gäller arbetsmarknadernas förutsättningar och system. I Sverige är det arbetsmarknadens parter, alltså arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna, som har huvudansvaret för att reglera villkoren på arbetsmarknaden. EU-förslaget skulle innebära ett för stort ingrepp i den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Synpunkter skickas till EU-kommissionen

Efter att ha prövat EU-kommissionens förslag menar utskottet alltså att det strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut i EU ska fattas så nära medborgarna som det effektivt är möjligt. Principen värnar medlemsländernas rätt att ta egna beslut på nationell nivå.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår därför att riksdagen ska skicka sina synpunkter på förslaget till EU-kommissionen genom ett så kallat motiverat yttrande.

Kontaktperson för media

Maja Sjöstedt, utskottshandläggare arbetsmarknadsutskottet, telefon: 08-786 66 18, e-post: maja.sjostedt@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 28 februari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande 2017/18:AU11 Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
(Publiceras 15 februari)