Aktuellt

Ja till ökad insyn i partiernas finansiering

Publicerad: 1 februari 2018 klockan 14.24

Öppenheten kring partiernas finansiering ska öka. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, C, L och KD är positiva till regeringens förslag i stort, men har invändningar mot delar av förslaget.

Allmänheten har möjlighet till insyn i hur partier på central nivå finansierar sin verksamhet och hur deras kandidater finansierar sina personvalskampanjer. Men nu har regeringen lagt fram förslag till lagändringar som innebär att insynen i partiernas finansiering ska öka ytterligare.

Kravet på öppen redovisning av intäkter utökas till att gälla även partiers verksamhet på regional och lokal nivå samt för sidoorganisationer till partier. Varje ideell förening eller sidoorganisation inom ett parti samt varje ledamot och ersättare ska redovisa sin egen verksamhet. De begränsningar till politisk verksamhet och personvalskampanjer som har funnits tas bort. Skyldigheten att offentligt redovisa intäkter ska gälla också för partier som deltar i landstings- och kommunalval.

Vissa partier ska alltid redovisa intäkter

Partier på central nivå med mandat i riksdagen eller Europaparlamentet ska alltid lämna en intäktsredovisning. Detsamma gäller deras sidoorganisationer på central nivå. Övriga behöver inte lämna någon intäktsredovisning om intäkterna är mindre än ett halvt prisbasbelopp, det vill säga under 22 750 kronor för 2018.

Alla intäktsredovisningar ska lämnas in till Kammarkollegiet, som får ansvar för att offentliggöra dem. För att underlätta möjligheten till insyn ytterligare ska landsting och kommuner på sina webbplatser offentliggöra uppgifter om partistöd som de betalar ut.

Det införs också ett förbud mot att ta emot anonyma bidrag som är högre än 0,05 prisbasbelopp, vilket motsvarar 2 275 kronor för 2018. Det nuvarande indirekta förbudet tas bort.

De ändrade reglerna föreslås börja gälla den 1 april 2018.

Reservationer

M, SD, C, L och KD håller med regeringens förslag i stort, men har invändningar mot delar av det.

SD anser att flera frågor bör utvärderas. Partiet anser att Kammarkollegiet bör göra en samlad redovisning av allt offentligt stöd och alla bidrag till partiers föreningar, kandidater och sidoorganisationer. Detta bör även gälla partistöd från kommuner, landsting och regioner. SD vill också att arbetsmarknadens parter förbjuds att lämna bidrag till politiska partier, kandidater eller sidoorganisationer, oavsett hur stödet utformas.

M, C och KD anser att medlemmar i arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ska få möjlighet att säga ja eller nej till om deras medlemsavgifter ska användas till bidrag till politiska partier.

M, C, L och KD anser att enskilda bör få tydlig information om ifall ett lotteri anordnas för att finansiera partipolitisk verksamhet.

Kontaktperson för media

Johan Davidsson, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 56 25, e-post johan.davidsson@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 februari.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU19 Ökad insyn i partiers finansiering (publiceras 2 februari)