Aktuellt

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Publicerad: 10 december 2018 klockan 13.07

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till övergångsregeringens förslag till utgiftsramar och beräkningar av inkomster för statens budget 2019. Förslaget innebär också ja till ändringar i skatte- och avgiftsregler. M, SD, C, KD och L reserverar sig mot utskottets förslag.

Budgetpropositionen för 2019 lämnades in av övergångsregeringen. Flera alternativa budgetförslag har lämnats in till riksdagen. I ett första steg föreslår nu finansutskottet om riksdagen ska säga ja eller nej till övergångsregeringens förslag om budgetens ramar. Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

Ja till regeringsförslag om ramar för 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till utgiftsramar och beräkningen av ålderspensionssystemets utgifter för 2019. Dessutom föreslår utskottet ett godkännande av regeringens beräkning av inkomster i statens budget för 2019. Utgifterna i statens budget för 2019 beräknas bli totalt 1 019 miljarder kronor och inkomsterna 1097 miljarder kronor. Statens budgetsaldo blir därmed 78 miljarder kronor 2019.

Ja till förslag om beräkningar för 2020-2021

Regeringen har också redovisat preliminära beräkningar för åren 2020-2021. Regeringen framhåller att beräkningarna är osäkra eftersom förutsättningarna för arbetet med budgetpropositionen varit annorlunda eftersom den lämnats in av en övergångsregering.

För 2020 och 2021 beräknas ramarna för utgiftsområdena sammantaget uppgå till cirka 1 024 miljarder kronor respektive cirka 1 010 miljarder kronor. Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens preliminära beräkningar av utgiftsramarna och den preliminära beräkningen av inkomster i statens budget för 2020 och 2021.

Ja till skatte- och avgiftsregler

Regeringen har också föreslagit ändringar i skatte- och avgiftsregler. Dessa regler ligger till grund för inkomstberäkningen. Grundavdragsbeloppet höjs för alla över 65 år med en inkomst mellan 207 000 och 1 177 000 kronor per år. Sjukförsäkringsavgiften och efterlevandepensionsavgiften sänks. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Ja till riktlinjer

Finansutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag på riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. På grund av att det var en övergångsregering som lämnade in budgetpropositionen detta år användes särskilda principer för utformningen av budgeten. Det innebar exempelvis att förslagen om riktlinjerna bara innehåller en bedömning av utsikterna för svensk ekonomi och en uppföljning av de budgetpolitiska målen. Någon redovisning av den framtida politiska inriktningen har inte lämnats in och budgeten har utformats med utgångspunkt i budgeten för 2018. Finansutskottet noterar att budgeteringsmarginalen beräknas bli något större 2019 jämfört med tidigare prognoser från förra året.

M, SD, C, KD och L säger nej till förslagen om statens budget 2019

Moderaterna och Kristdemokraterna säger nej till finansutskottets förslag i en gemensam reservation.

Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot utskottets förslag i olika reservationer. Partiernas reservationer med alternativa budgetförslag redovisas i betänkandet 2018/19:FiU1 Statens budget 2019 – Rambeslutet. Där redovisas också övergångsregeringens förslag i sin helhet. Betänkandet finns tillgängligt som pressupplaga nedan.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 12 december

Dokument

Betänkande 2018/19: FiU1 Statens budget 2019 - Rambeslutet

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter