Aktuellt

Primärvårdens uppdrag borde definieras

Publicerad: 24 april 2018 klockan 10.15

Regeringen borde ta initiativ till att ta fram en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

Regeringen arbetar med en omstrukturering av hälso- och sjukvården. Som en del i det arbetet har regeringen lämnat in ett förslag om att landstingen ska organisera hälso- och sjukvårdsverksamheten så att vården kan ges nära befolkningen. Det vill säga att vården i större utsträckning flyttas från sjukhus till exempelvis vårdcentraler och hälsocentraler. En person som är i behov av vård ska dessutom vara garanterad en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad personal inom en viss tid. I dag är enskilda personer endast garanterade att få besöka en läkare inom en viss tid.

Utskottet välkomnar regeringens förslag men betonar vikten av tillgänglighet inom primärvården. Därför tycker utskottet att regeringen borde ta initiativ till att ta fram en samlad definition av vad primärvården har för uppdrag och funktion. Syftet med det är att stärka patientens tillgång till en jämlik primärvård oavsett var i landet hen bor. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om det.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande. Anledningen till det är bland annat att det redan pågår en utredning som ska definiera vad begreppet nära vård innebär.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90 , e-post anna.rune@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 17 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU22 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (publiceras 14 maj)