Aktuellt

Patienter borde kunna jämföra vårdkvalitet och en ny cancerstrategi behövs

Publicerad: 24 april 2018 klockan 11.23

Patienter borde kunna jämföra kvaliteten mellan olika vårdmottagningar genom nationella kvalitetsregister och en ny nationell cancerstrategi behövs. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen genom två tillkännagivanden uppmanar regeringen att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågorna.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har uppdraget att utveckla nationella kvalitetsregister för hela landet. Ett nationellt kvalitetsregister innehåller patientuppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvården. Registren byggs upp av yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården som själva ska ha nytta av registren i sitt arbete. Syftet med registren är att de ska ge kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras.

Patienter borde kunna jämföra vårdmottagningars kvalitet

Socialutskottet anser att de nationella kvalitetsregistren borde kunna vidareutvecklas så att de även kan användas av patienter som vill ta reda på kvalitetsskillnader mellan olika vårdmottagningar.

Utskottet anser därför att regeringen borde ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur de nationella kvalitetsregistren kan bli tillgängliga för den enskilde så att kvaliteten mellan olika vårdmottagningar kan jämföras. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

En ny nationell cancerstrategi behövs

Sedan 2009 har arbetet med att utveckla cancervården bedrivits utifrån den nationella cancerstrategin. Socialutskottet anser att strategin behöver uppdateras och anpassas till nya forskningsrön, framsteg i medicinteknik, nya läkemedel, digitaliseringen av delar av vården och en förändrad situation för patienterna.

Enligt utskottet borde regeringen mot den här bakgrunden ta fram en ny utvecklad nationell cancerstrategi som kan bidra till kortare väntetider, mer inslag av högspecialiserad vård och långsiktig kompetensförsörjning. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Förslagen om tillkännagivanden kom när utskottet behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

S, MP och V reserverar sig mot förslagen om tillkännagivanden

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger genom två reservationer nej till förslagen om tillkännagivanden. När det gäller de nationella kvalitetsregistren anser partierna att dessa inte bör utvecklas för ett sådant syfte som föreslås. Partierna hänvisar till att patienter på andra sätt kan ta del av information om kvalitet, resultat och kostnader inom vården och av kvalitetsomdömen från patienter. När det gäller en ny och uppdaterad cancerstrategi anser partierna att regeringen redan arbetar med att se över den långsiktiga inriktningen på politiken för cancervården.

Kontaktpersoner för media

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdag den 17 maj.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU9 Hälso- och sjukvårdsfrågor
(Publiceras 14 maj)