Aktuellt

Ett utvidgat producentansvar för fler produkter borde utredas

Publicerad: 17 april 2018 klockan 13.09

Det borde utredas om fler produktgrupper, som möbler och byggnadsmaterial, ska ingå i producentansvaret för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen genom ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda frågan. S, MP och V reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande.

I Sverige är producentansvaret lagstiftat för åtta grupper av produkter, exempelvis batterier, bilar och läkemedel. Det innebär att de som tillverkar produkterna ansvarar för att samla in och ta hand om dem när de slitits ut eller ska kasseras. Systemet ska motivera producenter att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

Frågan har inte utretts sedan 2001

Möjligheten att utöka det lagstadgade producentansvaret till fler produktgrupper har inte utretts sedan 2001. Sedan dess har det skett en stor kunskapsutveckling till exempel om hur kemiska ämnen i byggprodukter kan påverka människors hälsa. Även kemikalie- och avfallslagstiftningen har utvecklats, både på nationell nivå och på EU-nivå. Mot den bakgrunden bedömer miljö- och jordbruksutskottet att det nu borde utredas om producentansvaret ska utvidgas till fler produktgrupper, exempelvis möbler och byggnadsmaterial. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att utreda frågan.

Förslaget om tillkännagivande kom när utskottet behandlade 90 förslag i motioner om avfall och kretslopp. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

S, MP, och V reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget om tillkännagivande genom en reservation. Partierna ser inget behov av att föreslå en ny utredning specifikt om att det lagstadgade producentansvaret bör utvidgas för ytterligare produktgrupper som byggmaterial och möbler. Anledningen till det är bland annat de miljö- och hälsokrav som redan finns för produktgrupperna samt att avfalls- och kemikalielagstiftningen på EU-nivå utvecklats och reviderats i syfte att öka återanvändning och återvinning.

Kontaktperson för media

Nina Liljeqvist, föredragande, miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 53 30, e-post nina.liljeqvist@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdag den 25 april.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU15 Avfall och kretslopp
(publiceras 20 april)