Aktuellt

Straffen för brott mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal bör skärpas

Publicerad: 12 april 2018 klockan 11.13

Våld mot blåljuspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal borde ha ett minimistraff på sex månaders fängelse, straffet för rattfylleri bör skärpas, det borde införas en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och hedersmotiv vid brott ska vara en särskild straffskärpningsgrund. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om det.

Just nu pågår en utredning som ska ta fram förslag på hur ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal (polis, ambulans- och räddningstjänstpersonal) kan se ut. Ett av förslagen i utredningen är att det bör införas ett nytt brott där den person som angriper eller stör polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård så att det förhindrar eller försenar deras uppdrag ska straffbeläggas. Brottet ska heta blåljussabotage och straffet föreslås vara fängelse i upp till fyra år.

Utskottet tycker att det är ett bra förslag, men vill samtidigt påpeka att det ökade våldet mot poliser, mot personal inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården är en oacceptabel utveckling som måste brytas genom tydligare lagar. Därför anser utskottet att även angrepp mot personal inom hälso- och sjukvården ska omfattas av ett särskilt brott och att straffet för våld mot personal inom hälso- och sjukvården och andra vitala samhällsfunktioner ska vara minst sex månaders fängelse. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att ge ytterligare ett uppdrag till utredningen att ta fram ett lagstiftningsförslag om det.

Straffet för rattfylleri borde skärpas

I dag är alkohol och droger bland de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader och för grovt rattfylleri fängelse i högst två år. Straffet för olovlig körning är böter och för grov olovlig körning fängelse i högst sex månader. Utskottet tycker inte att dagens straff motsvarar hur allvarliga brotten är och föreslår att straffen skärps till högst ett års fängelse för rattfylleri och grov olovlig körning. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen att göra en översyn av straffskalorna för rattfylleri, grovt rattfylleri och olovlig körning.

Samhället borde markera starkare mot hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem. Utskottet har flera gånger förklarat vikten av att samhället markerar mot brott som begås på grund av hederskultur. Därför föreslår utskottet att riksdagen riktar ytterligare uppmaningar till regeringen om att dels införa en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv och att dels införa en särskild straffskärpningsgrund för hedersmotiv vid brott.

Vänsterpartiet säger nej till förslagen om att straffet för rattfylleri bör skärpas och att det införs en särskild brottsrubricering för brott med hedersmotiv.

Kontaktperson för media

Camilla Ulvenfalk, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 46 81, e-post camilla.ulvenfalk@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU14 2017 Straffrättsliga frågor
(publiceras 13 april)