Aktuellt

Regeringen bör utreda om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas

Publicerad: 12 april 2018 klockan 14.39

Regeringen bör tillsätta en utredning som ser över om domstolarnas och domarnas oberoende behöver stärkas. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

I delar av Europa har åtgärder för att begränsa de högsta domstolarnas oberoende blivit aktuella de senaste åren. Ett oberoende domstolsväsende är grundläggande i ett demokratiskt samhälle och det är enligt konstitutionsutskottet (KU) viktigt att allmänheten känner förtroende för att domstolarna är oberoende och att det inte finns någon risk för till exempel politisk påverkan.

Domstolarnas och domarnas ställning och oberoende fungerar bra i dag i Sverige, anser KU. Men mot bakgrund av utvecklingen i delar av Europa kan det enligt utskottet ändå finnas anledning att överväga om domstolarnas och domarnas oberoende bör stärkas ytterligare. Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som ska se över behovet av att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende på lång sikt.

Frågor att ta upp i utredningen

Utredningen som KU föreslår bör särskilt ta upp följande frågor:

  • Grundlagsreglering av justitierådens antal och pensionsålder.
  • En möjlighet för de högsta domstolarna att sammanträda i särskild sammansättning.
  • Domstolsverkets organisation, styrning och roll.

KU:s förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 april.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU36 Författningsfrågor (publiceras 13 april)