Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

KU vill utöka straffansvaret för tjänstefel

Publicerad: 10 april 2018 klockan 13.43

Regeringen bör se över och utöka straffansvaret för offentliga tjänstemän som begår tjänstefel. Det bör också införas en introduktionsutbildning för statsanställda. Det anser konstitutionsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, om detta till regeringen.

Konstitutionsutskottet (KU) anser att ett utökat straffansvar för tjänstefel i den offentliga förvaltningen skulle förbättra medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten. Det skulle också stärka tjänstemännens ställning mot påtryckningar av olika slag.

Därför föreslår ett enigt utskott att riksdagen uppmanar regeringen i ett tillkännagivande att se över lagstiftningen om tjänstefel, med inriktningen att fler handlingar än i dag ska kunna bestraffas.

Introduktionsutbildning för statsanställda

KU föreslår också att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om en introduktionsutbildning för statsanställda.

Både under den förra och den nuvarande mandatperioden har åtgärder gjorts för att förbättra den statliga förvaltningskulturen och KU ser positivt på det arbete som pågår. Utskottet vill framhålla hur viktigt det är att statsanställda har goda kunskaper om den statliga värdegrunden och de grundläggande regler som gäller i statsförvaltningen, som till exempel bestämmelser om offentlighet och sekretess. Utskottet anser därför att en introduktionsutbildning för statsanställda ska införas och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen.

KU:s förslag till tillkännagivande kom när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2016 och 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 53 51, e-post elizabeth.lindell@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 april.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU37 Offentlig förvaltning (publiceras 11 april)