Aktuellt

Finansutskottet anser att EU-förslag om tillsyn av centrala motparter går för långt

Publicerad: 28 september 2017 klockan 14.26

Uppdaterad: 28 september 2017 klockan 15.01

EU-kommissionen vill ändra reglerna för tillsyn av de aktörer som är mellanhand mellan köpare och säljare i vissa finansiella transaktioner. Ett enigt finansutskott anser att delar av förslaget inte bör beslutas på EU-nivå. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

En central motpart är mellanhand mellan köpare och säljare vissa finansiella transaktioner. Syftet med kommissionens förslag är att förstärka tillsynen av centrala motparter för att minska risker i handeln. EU-kommissionen vill ge fler befogenheter till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och relevanta centralbanker. Enligt förslaget ska det bland annat finnas krav på samtycke från Esma och relevanta centralbanker för vissa beslut.

Finansutskottet håller med EU-kommissionen om att det kan finnas skäl att se över regelverket för att minska riskerna för den finansiella stabiliteten i EU. Efter att ha prövat förslaget menar utskottet dock att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen, det vill säga principen om att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt. Utskottet anser att förslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de kontrollverktyg som redan finns och att förslaget riskerar att skapa en ineffektiv tillsynsstruktur. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen lämnar ett motiverat yttrande till EU.

Kontaktperson för media

Cecilia Kennergren, föredragande i finansutskottet, telefon: 08-786 55 32
e-post cecilia.kennergren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 11 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets utlåtande 2017/18:FiU7 Ändrade regler för tillsyn över centrala motparter i EU och i tredjeland (publiceras 29 september)