Aktuellt

Konsekvenser av nya regler för biodrivmedel bör analyseras

Publicerad: 26 oktober 2017 klockan 11.08

Miljö- och jordbruksutskottet anser att regeringen dels ska göra en analys av konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel, dels verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel. Om detta handlar två tillkännagivanden som utskottet föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Regeringen vill ändra i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna i lagen är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Bland annat innebär ändringen att definitionen av avfall och restprodukter ändras. Ändringen innebär också att kraven för när biodrivmedel och flytande biobränslen anses vara hållbara ska förändras.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget och att lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2018.

Miljö- och jordbruksutskottet anser dock att regeringen behöver analysera konsekvenserna av de nya reglerna för biodrivmedel. Utskottet pekar också på vikten av att aktörer i branschen för biodrivmedel får god tid att anpassa sig efter nya regler och att regeringen behöver verka för att villkoren för biodrivmedel blir förutsägbara och långsiktiga. Utskottet föreslår därför att riksdagen, i två tillkännagivanden, uppmanar regeringen att verka för detta.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslagen om tillkännagivanden. De tre partierna anser att ytterligare konsekvensanalyser inte behövs och att regeringen redan bedriver ett arbete som har goda förutsättningar att skapa långsiktiga villkor för biodrivmedelsmarknaden.

Kontaktperson för media

Anna-Lena Kileus, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 43 29, e-post anna-lena.kileus@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 8 november

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU6 (publiceras 3 november)