Aktuellt

Minoritetsbefolkningen rohingya i fokus på globalt parlamentarikermöte

Publicerad: 20 oktober 2017 klockan 11.00

Myanmars regering måste omedelbart stoppa våldet och tvångsförflyttningen av rohingyerna. Den uppmaningen riktar nu den Interparlamentariska unionen till Myanmars regering. Uppmaningen är en av tre resolutioner som antogs under församlingens höstsession i Sankt Petersburg.

Mer än 800 parlamentariker från 155 länder har i veckan samlats för möte med den globala församlingen för världens parlament, Interparlamentariska unionen, IPU. Från Sverige deltog fyra riksdagsledamöter. Mötet hölls den 14-18 oktober i Sankt Petersburg, Ryssland.

Anti Avsan

Anti Avsan (M) var en av de svenska riksdagsledmöter som deltog på IPUs möte i Sankt Petersburg. Foto: IPU

Resolution antogs om rohingyerna

Tre resolutioner antogs under mötet. En av dem var om ett särskilt brådskande ämne, ett så kallat emergency item. Resolutionen handlade om den etniska rensningen av minoritetsbefolkningen rohingya i norra Myanmar. I resolutionen uppmanas Myanmars regering att omedelbart stoppa våldet, tvångsförflyttningen av rohingyerna och de uppenbara brotten mot mänskliga rättigheter.

Resolution antogs om kulturell mångfald

De 800 parlamentarikerna beslutade att främja kulturell mångfald och fred genom dialog mellan olika kulturer, religioner och trosinriktningar. IPU efterlyser transparens, ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter. Rättsstatsprincipen ska vara grunden för att bygga ett hållbart och fredligt samhälle. Diskriminering ska motverkas, liksom brott mot mänskliga rättigheter.

Resolution antogs om demokratideklaration

En tredje resolution antogs om Sharing our diversity: The 20th anniversary of the Universal Declaration on Democracy. Resolutionen understryker vikten av jämställdhet, oberoende domstolar, fria och rättvisa val, öppen och fri media, parlamentariska kontrollfunktioner och skyddande av minoriteters rättigheter samt sårbara och marginaliserade grupper.

800 parlamentariker deltog på IPU:s möte. Krister Örnfjäder (S) till höger pratar med parlamentariker från andra länder. Foto:IPU

Riksdagsledamöter arbetar aktivt i IPU

Den svenska IPU-delegationen som deltog har flera framträdande poster inom IPU:

  • IPU-delegationens ordförande Krister Örnfjäder (S) är IPU:s internrevisor och ordförande för IPU:s parlamentariska styrgrupp för WTO-frågor.
  • Förste vice ordförande Anti Avsan (M) är ordförande för den permanenta kommittén för FN-frågor och medlem i den rådgivande arbetsgruppen för motverkandet av terrorism.
  • Andre vice ordförande Monica Green (S) är medlem i kommittén för internationell humanitär rätt.
  • Teres Lindberg (S) är medlem av styrelsen i kommittén för hållbar utveckling, finans och handel.

De svenska ledamöterna genomförde vid sidan av IPU-församlingen även en rad studiebesök hos olika ryska myndigheter och organisationer med fokus på bland annat jämställdhetsfrågor, HBTQ, pressfrihet, och rättsväsendet i Ryssland.

Ledamöterna medverkade även vid panelsamtal om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på rättighetsperspektivet avseende funktionshindrade - ett samarbete mellan svenska och tyska generalkonsulaten i Sankt Petersburg.

Nya medlemsländer valdes

Vid församlingen valdes Uzbekistan, Turkmenistan, Vanuatu, och Marshallöarna in som nya medlemsländer. Det innebär att IPU numera har 177 medlemsländer. IPU valde en ny IPU-president på en treårsperiod, Gabriela Cuevas Barron från Mexiko.

Det här är IPU

IPU är en global organisation för självständiga staters parlament. IPU bildades 1889 och verkar för de parlamentariska institutionernas utveckling, hjälper till med att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt, och fungerande parlament. IPU har 177 medlemsländer, Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894. IPU möts två gånger per år.

Ledamöter