Aktuellt

Kraven på hållbarhetsrapportering bör minskas

Publicerad: 30 november 2017 klockan 11.33

Alla större svenska företag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Men kraven bör minskas. Det anser civilutskottet, som vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Sedan slutet av år 2016 finns krav på att alla företag i Sverige av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och förhindrande av korruption. De svenska reglerna bygger på EU-lagstiftning. De innebär dock att fler företag måste hållbarhetsrapportera än vad EU:s regler kräver.

Sveriges regler bör anpassas till EU:s krav

Civilutskottet anser att hållbarhetsrapportering i grunden är bra och ger konsumenter och investerare viktig information om företagen och deras utveckling. Men utskottet anser också att det inte finns någon anledning till att Sverige ska ha regler som gör att fler företag måste rapportera än vad som krävs enligt EU-reglerna. Det leder till ökade kostnader för företagen, något som på sikt hotar att försvaga den svenska konkurrenskraften.

Civilutskottet anser därför att svensk lagstiftning om hållbarhetsrapportering bör ändras och anpassas till EU:s krav. Enligt utskottet finns det även anledning att göra det tydligare vilka uppgifter som ska tas upp i hållbarhetsrapporteringen. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med sådana förslag.

Civilutskottets tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Förslaget till tillkännagivande kommer från en motion av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottsmajoritetens förslag och föreslår att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen om att lätta på reglerna för hållbarhetsredovisningen. Partierna anser att de krav som infördes år 2016 bidrar till att stödja och stärka företagens hållbarhetsarbete.

Kontaktperson för media

Rebecca Heinemann, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 48 22, e-post rebecca.heinemann@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 13 december.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2017/18:CU7 (publiceras 4 december)