Aktuellt

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer

Publicerad: 30 november 2017 klockan 14.43

Konstitutionsutskottet vill att frågan om att skapa en nationell institution för mänskliga rättigheter ska utredas mer. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, om detta till regeringen.

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige enligt de så kallade Parisprinciperna, som tagits fram inom ramen för arbetet i Förenta nationerna (FN). Enligt regeringen bör riksdagen vara huvudman för en sådan institution. Men konstitutionsutskottet anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda.

Parisprinciperna innehåller riktlinjer för nationella institutioner som har till uppgift att skydda de mänskliga rättigheterna. Konstitutionsutskottet konstaterar att Parisprinciperna inte är folkrättsligt bindande men håller med regeringen om att Sverige bör ha en institution för mänskliga rättigheter som lever upp till principerna. Utskottet anser dock att det behöver analyseras mer vilka krav principerna egentligen ställer. En institution för mänskliga rättigheter behöver också passa in i den svenska myndighetsmodellen. Utskottet framhåller att det är viktigt att internationella åtaganden förs in i svensk rätt och att de anpassas så att de kan fungera i den svenska lagstiftningen. Utgångspunkten är att det är de svenska lagarna som ska tillämpas och tolkas.

Inte en ny institution under riksdagen

Konstitutionsutskottet anser att en institution för mänskliga rättigheter inte ska inrättas som en ny myndighet under riksdagen eller knytas till Justitieombudsmannen. Utskottet tycker att andra alternativ inte har utretts tillräckligt. Frågan om en institution för mänskliga rättigheter bör alltså utredas vidare med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen. Det bör också utredas hur de befintliga myndigheterna Justitieombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen, med flera, tillsammans uppfyller Parisprinciperna.

Konstitutionsutskottet vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att så fort som möjligt utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen. Utskottet framhåller att det är viktigt ta till vara det civila samhällets kunskaper och perspektiv i den fortsatta processen. Om regeringen anser att det finns skäl att involvera riksdagen genom konstitutionsutskottet är utskottet berett att delta i det fortsatta arbetet.

Konstitutionsutskottets tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd konstitutionsutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 6 december.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU6 (publiceras 30 november)