Aktuellt

Försvarsmakten bör ta över ansvar för utrustning och materiel

Publicerad: 23 november 2017 klockan 13.59

Uppdaterad: 23 november 2017 klockan 14.14

Försvarsmakten bör ta över ansvaret för att underhålla myndighetens utrustning och materiel. Anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem bör förankras i riksdagen. Det är två av fyra uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, som försvarsutskottet vill att riksdagen riktar till regeringen.

Regeringen har lagt en rad förslag på försvarsområdet som försvarsutskottet är positivt till. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till att ge 53,8 miljarder kronor till försvaret och samhällets krisberedskap.

När det gäller ansvaret för att underhålla och ta hand om Försvarsmaktens materiel och utrustning vill regeringen analysera hur ansvaret mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk (FMV) borde se ut innan den kommer med förslag till förändringar. Försvarsutskottet anser dock att Försvarsmakten så snart som möjligt borde ta över detta ansvar från FMV och vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Nytt luftvärnssystem

Försvarsutskottet är positivt till regeringens förslag om att riksdagen ska ge regeringen tillstånd att besluta om ett nytt luftvärnssystem med medellång räckvidd. Utskottet anser att regeringen ska förankra beslutet i riksdagen och vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Försvarsutskottet vill också att riksdagen riktar ytterligare tillkännagivanden till regeringen. Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om stöd för civila som gjort en internationell insats. Vidare bör försvarsmusiken enligt utskottet få i uppdrag medverka i förbandsspelningar och konserter för det civila samhället, vid sidan om uppdraget att delta i statsceremonier som försvarsmusiken har i dag.

Nytt regemente på Gotland

I ljuset av de senaste årens förändrade säkerhetsläge kring Östersjön har regeringen föreslagit att det ska inrättas ett regemente på Gotland, som förläggs till Visby. Försvarsutskottet håller med regeringen och föreslår att riksdagen ska ge regeringen rätt att gå vidare med förslaget. Gotlands regemente blir en egen enhet inom Försvarsmakten som kan börja arbeta från och med 2018.

Reservationer

Det finns sammanlagt 16 reservationer från S, M, SD, MP, C, V, L och KD där partierna har en annan åsikt än utskottsmajoriteten i olika delar av de förslag som har behandlats.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 7 december.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2017/18:FöU1 (publiceras 4 december)