Aktuellt

Alla parters inflytande i ny statlig filmpolitik bör garanteras

Publicerad: 23 november 2017 klockan 13.11

Uppdaterad: 23 november 2017 klockan 13.21

Kulturutskottet föreslår att riksdagen återigen bör rikta uppmaningar till regeringen inom två områden: samverkan och inflytande inom filmområdet och museernas donation av föremål. Regeringspartierna och vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag.

I juni 2015 riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att samverkan mellan alla branschens parter bör ske, när den tidigare modellen med ett filmavtal ersätts med ny statlig filmpolitik. Regeringen har därefter fattat beslut om att införa så kallade branschråd, där sakkunniga ska vara till en hjälp i utformningen av de filmpolitiska stöden som gäller från och med 2018.

Kulturutskottet anser dock inte att det här är tillräckligt. Enligt utskottet behövs det andra förutsättningar för att branschens aktörer ska kunna nå god samverkan som garanterar insyn och möjlighet att påverka utformningen av filmstöden.

Utskottet föreslår därför att riksdagen återigen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att det skyndsamt bör utredas hur parts- och branschsamverkan kan utvecklas sedan modellen med ett gemensamt filmavtal slutat gälla.

Donation av museiföremål bör utredas på nytt

I maj 2017 riktade riksdagen en uppmaning till regeringen om att se över reglerna för hur statliga museer ska kunna donera föremål. Kulturutskottet anser inte att den reglering som regeringen har infört har tillgodosett riksdagens tillkännagivande. Villkoren för att statliga museer ska kunna ge gåvor skiljer sig beroende på vem mottagaren är. Exempelvis kan ideella föreningar bara få museiföremål som har ett begränsat kulturhistoriskt och vetenskapligt värde.

Utskottet anser därför att riksdagen återigen bör rikta ett tillkännagivande om att utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåvor även utanför det allmänna museiväsendet.

Kulturutskottets ställningstagande om två tillkännagivanden gjordes i samband med att utskottet behandlade regeringens förslag om utgiftsområde 17 Kultur, media, trossamfund och fritid.

S, MP och V reserverar sig

Regeringspartierna håller inte med kulturutskottet utan anser att de tidigare gjorda tillkännagivandena har tillgodosetts av regeringen.

Kontaktperson för media

Ann Aurén, kanslichef i kulturutskottet, telefon: 08- 786 42 69, e-post ann.auren@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Måndagen den 4 december debatteras ärendet. Onsdagen den 6 december fattas beslut om ärendet. Debatten och voteringen sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (publiceras den 28 november)