Aktuellt

Socialutskottet föreslår att alla med funktionsnedsättning får välja utförare

Publicerad: 21 november 2017 klockan 14.24

Uppdaterad: 21 november 2017 klockan 14.45

Socialutskottet vill att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om funktionshinderpolitiken. Utskottet vill också att alla med funktionsnedsättning som har fått ja till en insats ska få möjlighet att välja utförare. Detta bör gälla även den som får personlig assistans från kommunen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Regeringen har lagt ett förslag till riksdagen om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för funktionshinderspolitiken. Det nya målet är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i stort, men vill lägga till att målet om jämlikhet och delaktighet ska uppnås i ett samhälle som har mångfald som grund.

Utskottet vill rikta två uppmaningar till regeringen

Socialutskottet riktar också två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Enligt utskottet borde det vara självklart att alla som har en funktionsnedsättning har samma möjligheter att bestämma över sin personliga assistans. Även den som får sin personliga assistans från kommunen bör få en rätt att välja utförare genom att lagen om valfrihetssystem används.

Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om möjligheten att välja utförare våren 2017, men bland annat eftersom det pågår en utredning på området har regeringen sagt att den inte anser att ytterligare insatser behövs. Utskottet håller dock inte med regeringen om att ärendet är slutbehandlat utan upprepar sin uppmaning att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett sådant förslag.

Förslaget om att ändra formuleringen av regeringens mål för funktionshinderpolitiken kommer från en motion av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Även tillkännagivandet om att regeringen bör ta ett samlat grepp om funktionshinderpolitiken kommer från dessa partier.

Tillkännagivandet om att personer med funktionsnedsättning som har fått ja till en insats ska få välja utförare är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att utskottet på eget initiativ lägger fram ett förslag som inte kommer från en regeringsproposition eller en riksdagsmotion.

Reservationer

Det finns sammanlagt 20 reservationer från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna där partierna har en annan åsikt än utskottsmajoriteten i olika delar av de förslag som har behandlats. I två reservationer från S, MP och V föreslår partierna att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen.

Kontaktpersoner för media

Elin Häggqvist, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 50 90, e-post elin.haggqvist@riksdagen.se.

Johanna Lithman Sola, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.lithman.sola@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 30 november.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2017/18:SoU5 (publiceras 27 november)