Aktuellt

Finansutskottet säger ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen

Publicerad: 16 november 2017 klockan 13.18

Finansutskott föreslår att riksdagen godkänner riktlinjerna för den ekonomiska politiken i regeringens budgetproposition för 2018. Utskottet föreslår också att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning för 2018 samt förslag till utgiftstak för åren 2018, 2019 och 2020.

Utgifterna i regeringens förslag till budget 2018 uppgår till 999 miljarder kronor och de beräknade inkomsterna till 1 043 miljarder kronor. Det beräknas därmed bli ett överskott i statens budget på 44 miljarder kronor för 2018.

Investeringar som bidrar till bättre fördelning

Under den nuvarande regeringens finanspolitik har underskott i de offentliga finanserna vänts till överskott. Svensk ekonomi befinner sig i en styrkeposition, och de framgångarna ska komma alla till del, i hela landet. Därför välkomnar utskottet att regeringen fortsätter investera i jobb, skola och klimat och en politik som bidrar till en bättre fördelning.

Regeringen har som mål att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i EU 2020. Det målet ska vara vägledande för den ekonomiska politiken. På arbetsmarknaden ska mer göras för dem som inte gått ut gymnasieskolan och de som är födda utanför Europa. Utskottet delar regeringens syn att det behövs fler och enklare vägar till jobb, så att fler ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utskottet ställer sig även bakom regeringens fortsatta arbete med att upprätthålla en hög takt i bostadsbyggandet.

Vad gäller skolan ställer sig utskottet bakom regeringens inriktning att ojämlikheten i skolsystemet ska brytas. Även målet att förstärka klimat- och miljöarbetet med åtgärder för bland annat ett renare hav och ett främjande av fossilfria resor och transporter välkomnas.

Regeringen anser att Sverige ska vara ett ledande välfärdsland och att välfärden ska komma alla till del. Utskottet håller med om det och välkomnar förslagen om att höja barnbidraget, sänka skatten för pensionärer och höja taket i sjukförsäkringen.

Budgetpropositionen för 2018 bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Riksdagens beslut om utgiftsramarna kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena.

M, SD, C, L och KD säger nej till förslaget om statens budget 2018

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot delar av budgetpropositionen och hänvisar till sina egna budgetmotioner.

En ny nivå på överskottsmålet från 2019

Finansutskottet föreslår att riksdagen ska besluta om en ny nivå på överskottsmålet, det vill säga målet för den offentliga sektorns finansiella sparande: Den nya nivån ska fastställas till i snitt en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel. Ett riktmärke för den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, det vill säga hela den offentliga sektorns skuld, fastställs samtidigt till 35 procent av BNP. Samtliga partier står bakom utskottets förslag i denna del.

Kontaktperson för media

Katarina Stenmark, föredragande, finansutskottet, telefon 08 – 786 42 72, e-post: katarina.stenmark@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 november

Dokument

Betänkande 2017/18: FiU1 Statens budget 2018 - Rambeslutet  (publiceras den 17 november)

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter