Aktuellt

Justitieutskottet föreslår tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott

Publicerad: 30 mars 2017 klockan 11.06

Livstidsstraffet för mord borde användas i betydligt större utsträckning och lagen kring kränkande fotografering bör ses över. Det är två av åtta tillkännagivanden, uppmaningar, som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet med lagändringen var att livstidsstraff skulle bli normalstraffet för mord och därför användas i betydligt större utsträckning än tidigare. Justitieutskottet konstaterar att ändringen inte fått det genomslag som riksdagen avsåg. Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över hur straffbestämmelsen om mord ska vara formulerad för att mord i större utsträckning ska leda till fängelse på livstid. Utskottet anser att det är viktigt att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett nytt lagförslag som uppfyller och säkerställer detta. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Lagen kring kränkande fotografering bör ses över

Justitieutskottet anser också att lagstiftningen om kränkande fotografering borde ses över. Utskottet framhåller att det via media har kommit indikationer på att lagen inte omfattar alla situationer som den borde. Bland annat har det rapporterats om en person som åtalats för kränkande fotografering efter att ha smygfotograferat en kvinna i en provhytt. Han friades på grund av att kvinnan upptäckte pojken. Fotograferingen hade således inte skett i hemlighet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att göra en översyn av lagen. Syftet med översynen ska vara att säkerhetsställa att lagen verkligen omfattar alla situationer som den rimligtvis borde omfatta.

Sexualbrottslagen bör vara bredare

Justitieutskottet anser vidare att det krävs en bredare sexualbrottslagstiftning än i dag. Lagstiftningen bör tydligt markera var och ens rätt att själv bestämma om man vill ha sex eller inte. Det är den som vill utföra en sexuell handling med en annan som är skyldig att försäkra sig om att den andra också vill, annars ska personen avstå. Utskottet tycker att det behövs en lagstiftning som tydligare än i dag baseras på frivilligt deltagande. Utskottet anser också att det bör införas ett oaktsamhetsbrott för våldtäkt, vilket i praktiken innebär att ett brott blir lättare att bevisa. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tredje tillkännagivande, uppmanar regeringen till att återkomma med lagförslag kring det här.

Tillträdesförbud i simhallar och butiker bör utredas

Justitieutskottet föreslår ytterligare fem tillkännagivanden:

  • Regeringen bör överväga att införa en ny brottsrubricering, grovt sexuellt ofredande. Straffskalan bör vara fängelse i minst nio månader och högst tre år.
  • Straffen bör i högre grad än i dag grunda sig på den brottsliga handlingens straffvärde och mindre på gärningspersonens ålder eller andra omständigheter som är knutna till gärningspersonen.
  • Poliser, personal inom räddningstjänsten, hälso- och sjukvården bör få ett bättre straffrättsligt skydd.
  • Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker för personer som upprepade gånger stjäl eller beter sig illa bör utredas.
  • Regeringen bör utreda om personer som misskött sig i en simhall kan få tillträdesförbud dit. Det kan till exempel röra sig om en person som tidigare begått brott av sexuell karaktär i simhallen.

Förslagen om tillkännagivanden bygger på motionsförslag från Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig mot alla åtta tillkännagivanden. De tre partierna tycker inte uppmaningarna behövs, bland annat motiverar partierna detta med att arbete redan pågår inom de områden som tillkännagivandena berör.

Kontaktperson för media

Thomas Lindstam, kanslichef i justitieutskottet, telefon 08-786 51 27, e-post thomas.lindstam@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justiteutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU16 Straffrättsliga frågor (publiceras 31 mars)