Aktuellt

Riksdagen föreslås säga ja till tidigarelagd åldersbedömning

Publicerad: 28 mars 2017 klockan 11.20

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att tidigarelägga åldersbedömningen i asylprocessen. Utskottet delar regeringens uppfattning om att det är inte är lämpligt att vuxna bor tillsammans med barn eller att resurser för barn går till vuxna asylsökande.

Socialförsäkringsutskottet anser att Migrationsverket ska göra åldersbedömningar tidigare i asylprocessen. Regeringens förslag innebär att Migrationsverket ska göra en åldersbedömning och fatta ett tillfälligt beslut om ett ensamkommande asylsökande barns ålder så snart som möjligt. I samband med det ska den sökande erbjudas genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till ett antal inkomna motionsyrkanden i samband med ärendet.

Vuxna ska inte placeras med barn

Idag gör Migrationsverket en mer ingående bedömning om sökandes ålder först i samband med beslutet om uppehållstillstånd. Det innebär att en vuxen asylsökande som uppgett sig vara under 18 år kan komma att placeras i ett boende avsett för barn.

Socialförsäkringsutskottet anser att det inte är lämpligt eller till och med olämpligt att vuxna asylsökande kan komma att behandlas som barn under asylprocessen och därmed få del av de rättigheter och förmåner som är avsedda för barn. Det kan gälla placering i särskilt boende, skolgång och hälso- och sjukvård. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Åldersbedömning ska bara göras i osäkra fall

Regeringens förslag innebär att det endast är i de fall med ensamkommande barn där det finns skäl att ifrågasätta att sökanden är under 18 år som en tidigareläggning av en medicinsk åldersbedömning ska göras och ett tillfälligt beslut fattas.

Gäller inte ansökningar före 1 februari 2017

De nya reglerna ska inte tillämpas för sökande vars ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket före den 1 februari 2017. Anledningen till det är att handläggningen annars kommer fördröjas i de ärenden där ett slutligt avgörande är nära förestående. Socialförsäkringsutskottet delar regeringens bedömning.

Medicinsk åldersbedömning ska vara frivillig

Utskottet anser, precis som regeringen, att medverkan i en åldersbedömning ska vara var frivillig. Utskottet förutsätter att den asylsökande kommer att få information om möjligheten till medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket ska i varje enskilt fall ta ställning till om det finns godtagbara skäl till att den sökande inte vill genomgå en åldersbedömning. Utskottet menar att en medicinsk åldersbedömning också kan innebära en möjlighet för den sökande att styrka sin ålder.

Beslutet ska kunna överklagas

Det tillfälliga beslutet om ålder ska gälla omedelbart samt kunna överklagas. Ett slutligt beslut om åldern ska fattas i samband med det slutliga beslutet i ärendet om uppehållstillstånd.

Kontaktperson för media

Kerstin Stridberg, föredragande i socialförsäkringsutskottet, telefon: 08-786 50 20 , e-post kerstin.stridberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU18 Åldersbedömning tidigare i asylprocessen  (publiceras den 31 mars)