Aktuellt

Trafikutskottet vill se strategi om trafiksäkerhet

Publicerad: 23 mars 2017 klockan 10.50

En strategi borde tas fram för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter, inklusive motorcyklister. Det anser trafikutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att se till att en sådan strategi tas fram.

Bilar, lastbilar, bussar, spårvagnar, cyklister och fotgängare. Det är många som ska samsas på vägarna och trafikutskottet vill understryka att det är viktigt att trafiksäkerhetsarbetet tar hänsyn till alla sätt att färdas. Sverige är ett av de mest trafiksäkra länderna i världen men utskottet tycker att ännu mer borde göras för att vägarna ska bli ännu säkrare.

Mer bör göras för motorcyklister

Det finns behov av åtgärder för att öka motorcykeltrafikens säkerhet. Dels för att förebygga olyckor och dels för att lindra konsekvenserna om en olycka trots allt inträffar. Bland annat finns behov av att se över vägräcken då deras utformning i dag kan utgöra en risk för motorcyklister. Trafikutskottet konstaterar också att antalet cykelolyckor ökar och ser därför ett behov av insatser som höjer trafiksäkerheten för cyklister. Utskottet vill därför att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att ta fram en strategi för att säkerhetsställa att vägarna blir säkrare för alla trafikanter. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte att ett tillkännagivande om en strategi behövs och reserverar sig därför mot utskottets förslag. S, MP och V pekar på att regeringen har beslutat om en nystart för trafiksäkerhetsarbetet och lyft fram att det fortsatta arbetet ännu mer måste fokusera på säkerheten för oskyddade trafikanter. De tre partierna anser därför att det arbete som utskottet efterlyser redan pågår.

Ja till regeringsförslag om körkort

Trafikutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i körkortslagen. Förändringarna innebär bland annat att svenskar inte längre kan förnya sina körkort om de bor permanent utanför Sverige. De lagändringarna som nu görs innebär att samma regler gäller oavsett om man bor inom eller utanför EES. Förändringarna innebär att den svenska lagen bättre anpassas till EU-regler.

Kontaktperson för media

Christer Åström, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 59 14, e-post christer.astrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU11 Trafiksäkerhet (publiceras 31 mars)