Aktuellt

Högskoleutbildningar bör matchas bättre med arbetsmarknaden

Publicerad: 23 mars 2017 klockan 14.43

Regeringen bör verka för att universitet och högskolor har ett ökat samarbete med arbetslivet, så att utbildningarna kan få bättre anknytning till arbetsmarknaden. Det anser utbildningsutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Utbildningsutskottet konstaterar att matchningen på arbetsmarknaden inom vissa områden kan vara ett problem. Det råder idag brist på utbildad arbetskraft inom flera yrken. Samtidigt har arbetsmarknaden varierande möjligheter att påverka utbildningsutbudet. I vissa fall väljer inte heller studenter utbildningar som leder till arbete. Enligt utskottet finns det en risk att låg kompetensförsörjning på sikt kommer att försvaga Sverige.

Regeringen bör verka för att öka samarbetet

Det här gör att utbildningsutskottet anser att samarbetet mellan lärosäten och arbetsliv och relevanta branschorganisationer bör stärkas. Det bör ske en dialog om utbildningarnas innehåll och dimensionering. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att verka för detta.

Regeringens redovisning av forskningspolitikens inriktning

Ställningstagandet gjordes i samband med att utbildningsutskottet behandlade regeringens proposition om forskning, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, samt motionsförslag från ledamöter. I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv och det nya instrumentet nationella forskningsprogram. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens lagförslag.

Förslaget om ett tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till motionsförslag av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna inom området utbildningars arbetsmarknadsanknytning. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om ett tillkännagivande. Bland annat påpekar partierna att regeringen för närvarande arbetar med resultatet av Utredningen om högskolans utbildningsutbud och denna beredning bör inväntas. Regeringen vill också att en utredning ska tillsättas med uppdrag att lämna förslag om principer och former för högskolans styrning.

Kontaktperson för media

Ingrid Edmar, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 13, e-post ingrid.edmar@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 5 april. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU12 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (publiceras den 29 mars)