Aktuellt

Åtgärder för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Publicerad: 23 mars 2017 klockan 16.00

Regeringen bör verka för ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar. Det anser konstitutionsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Demokratiutredningen har uppmärksammat att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. Detta kan ha många orsaker. Demokratiutredningens betänkande bereds nu i Regeringskansliet. Men konstitutionsutskottet, KU, anser att regeringen redan nu bör verka för att förbättra utlandssvenskars möjligheter att rösta. Om det finns svårigheter för utlandssvenskar att rösta så är det enligt KU rimligt att riksdag, regering och myndigheter gör allt som går för att förbättra detta.

Konstitutionsutskottet tycker bland annat att öppettiderna för röstning på svenska ambassader och konsulat bör vara bättre inför kommande val. Inte minst vad gäller kvällar och helger. Konstitutionsutskottet tycker också att ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar bör vara en prioriterad uppgift för utlandsmyndigheterna. Bland annat bör informationen om röstningsregler för utlandssvenskar förbättras. KU menar också att det borde utredas om utlandssvenskar under vissa förutsättningar skulle kunna brevrösta även från Sverige. KU föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att verka för att valdeltagandet bland utlandssvenskar ökar.

Kontaktperson för media

Lars Widlund, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 42 70, e-post lars.widlund@riksdagen.se 

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 29 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU22 Valfrågor (publiceras 27 mars)