Aktuellt

Skyddet mot barnäktenskap bör förstärkas

Publicerad: 16 mars 2017 klockan 11.30

Civilutskottet tycker att det är viktigt att skydda barn mot äktenskap. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att prioritera arbetet med att stärka skyddet mot barnäktenskap och tvångsäktenskap. Det är ett av fyra tillkännagivanden som civilutskottet nu vill att riksdagen ska rikta till regeringen. Utskottet står enigt bakom förslagen.

Den 1 juli 2014 infördes nya regler som bland annat innebar att det blev ännu svårare att erkänna barnäktenskap och tvångsäktenskap. Regeringen ska ge en utredning i uppdrag att utvärdera lagändringarna, och se om lagen kan skärpas ytterligare. Utskottet vill dock att en lag som försvårar för barnäktenskap kommer på plats så snart som möjligt. Regeringen bör prioritera det arbetet och snarast återkomma till riksdagen med förslag om lagändringar. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Polygama äktenskap bör utredas

Enligt Skatteverket finns 300 personer registrerade som gifta med fler än en person, trots att det inte är tillåtet i Sverige. Det handlar om äktenskap som har ingåtts utomlands och erkänts som giltiga i Sverige. Enligt civilutskottet är det oroande att så många personer är registrerade som gifta med fler än en person. Regeringen bör analysera vad som ligger bakom det höga antalet, och även överväga om lagen behöver förtydligas. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Barnrättsperspektivet bör stärkas vid vårdnadstvister

En utredning har granskat vårdnadsreformen från 2006 som handlar om regler för när föräldrar separerar och inte kan komma överens om hur deras barn ska ha det. I dag är bland annat föräldrarnas förmåga att samarbeta en viktig faktor för att få gemensam vårdnad. I många fall väljer föräldrar att fokusera på samarbetsproblemen för att få ensam vårdnad. Det innebär att reglerna ibland är konfliktdrivande, och kan ha bidragit till ökningen av antalet vårdnadstvister.

Civilutskottet välkomnar utvärderingen av vårdnadsreformen. Enligt utskottet bör reglerna justeras så att barnrättsperspektivet stärks. Fokus måste flyttas från föräldrarna och deras konflikter till barnet och dess behov. De konfliktdrivande inslagen i reglerna måste tas bort. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt granska de här punkterna i sitt kommande arbete med lagen.

Systemet med överförmyndare, gode män och förvaltare bör förbättras

Den 1 januari 2015 började nya regler om överförmyndare, gode män och förvaltare att gälla. Förändringarna handlade bland annat om enskilda personers rätt att välja företrädare, länsstyrelsens tillsyn av gode män, gode mäns och förvaltares rätt till utbildning och krav på deras kompetens och kvalifikationer.

Utskottet tycker att det nu är lämpligt att följa upp hur reglerna fungerar och i samband med det se över hur systemet med gode män och förvaltare kan förbättras. Förslag på förbättringar är bättre utbildning för gode män och förvaltare, ett offentligt ställföreträdarregister, ett nationellt blankettsystem och ett system för enhetlig redovisning. Civilutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Till grund för utskottets förslag till tillkännagivanden står motioner av Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Kontaktperson för media

Peter Scharmer, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 46 61, e-post peter.scharmer@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2016/17:CU10 Familjerätt (Publiceras den 17 mars)