Aktuellt

Fler åtgärder behövs för att förebygga våldsbejakande extremism

Publicerad: 30 maj 2017 klockan 16.13

Verksamheter eller åtgärder som riskerar att stödja radikalisering, våldsbejakande extremism eller terrorism ska inte få statliga eller kommunala medel. Regeringen borde utarbeta en strategi för att säkerställa att det inte sker. Det är ett av fyra tillkännagivanden som konstitutionsutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Verksamheter som arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism kan få statsbidrag. Enligt KU:s mening är det inte acceptabelt att statsbidrag ges till organisationer och samfund som förespråkar antidemokratiska värderingar. KU anser att det regeringen gör för att säkerställa att statsbidrag inte går till sådana organisationer och samfund framstår som otillräckligt. KU menar till exempel att regeringens åtgärder bara verkar sikta in sig på den statliga bidragsgivningen och inte de kommunala stöden. KU tycker därför att regeringen ska utarbeta en strategi som säkerhetsställer att verksamheter eller åtgärder som riskerar att stödja våldsbejakande extremism eller terrorism inte kan få statliga eller kommunala medel.

Regeringen bör överväga att inrätta statlig avhopparverksamhet

Utskottet anser att det är angeläget med olika former av avhopparverksamhet för människor som vill lämna våldsbejakande och extremistiska grupper. KU anser att det är tydligt att det i dag finns brister i arbetet med hanteringen av återvändare. Utskottet är därför positivt till den nationella samordnarens tankar om ett statligt kompetensteam som kan ge stöd till bland annat kommunerna. Utskottet tycker därutöver att regeringen borde överväga att inrätta en statlig avhopparverksamhet för IS-återvändare och andra anhängare av våldsbejakande islamism. Idag är det framförallt kommunerna som har ansvaret för återvändare. KU tycker också att det är viktigt att regeringen verkar för att öka kommunernas, skolans och andra aktörers kunskap om det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och om hur radikalisering kan upptäckas. KU föreslår att riksdagen riktar dessa uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande.

Mer kunskap behövs kring ensamma gärningsmän

Konstitutionsutskottet tycker att problematiken med självradikalisering och i förlängningen ensamagerande terrorister tydligare borde inkluderas i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. De som arbetar med förebyggande insatser behöver mer kunskap om mekanismerna bakom självradikalisering och varningstecken som kan iakttas hos självradikaliserande personer. Det behövs också mer forskning om självradikalisering för att bredda och fördjupa förståelsen för drivkrafter och varningssignaler. Utskottet tycker att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tredje tillkännagivande.

Satsningar mot homofobi och hedersförtryck bör göras

En viktig del av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism är att arbeta för alla människors lika värde oberoende av kön, etniskt ursprung eller religiös tillhörighet. Utskottet konstaterar att regeringen bedriver ett omfattande arbete mot rasism. KU tycker dock att regeringen utöver det arbetet borde överväga ytterligare satsningar på ett värderingsbaserat arbete mot bristande jämställdhet, homofobi och hedersförtryck. KU föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till även detta.

V och SD reserverar sig

Vänsterpartiet reserverar sig mot tillkännagivandet om statsbidrag då partiet anser att regeringen redan har påbörjat en rad åtgärder för att säkerställa att inga offentliga medel ska kunna ges till organisationer som förespråkar anti­demokratiska värderingar. Vänsterpartiet reserverar sig också mot tillkännagivandet som handlar om ensamma gärningsmän. V anser inte att tillkännagivandet behövs då arbete redan pågår i dessa frågor. V och SD reserverar sig också mot tillkännagivandet om behovet av avhopparverksamhet och att regeringen ska överväga att inrätta statlig avhopparverksamhet.

Kontaktperson för media

Kristina Örtenhed, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 21, e-post kristina.ortenhed@riksdagen.se .

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU23 Förebyggande av våldsbejakande extremism (publiceras den 31 maj)