Aktuellt

Kulturutskottet föreslår sex uppmaningar till regeringen om kulturarvsfrågor

Publicerad: 18 maj 2017 klockan 11.26

Kulturutskottet föreslår att riksdagen riktar sex tillkännagivanden till regeringen om olika kulturarvsfrågor. Uppmaningarna handlar bland annat om att bevara varje museums särart, de statliga museernas donationer av föremål och samarbetet mellan museerna och skolan.

Utskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens proposition om kulturarvspolitiken och motioner om olika frågor inom området. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i propositionen, som bland annat innebär en ny museilag.

Varje museums särart bör bevaras

Varje museums föremålssamling är unik och uppgiften är att göra dessa tillgängliga, både för besökare och för forskning. Samarbeten mellan olika museer bör kunna stärkas utan att deras unika bidrag till kulturarvet hotas. Kulturutskottet menar att varje museums särart bör bevaras genom att lyfta fram och bejaka särarten utifrån museets samlingar. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Donation av föremål bör utredas

Utskottet noterar att en följd av museilagen som regeringen har föreslagit är att statliga museer endast bör donera föremål som gåva till andra museer inom det allmänna museiväsendet. Utskottet menar att denna avgränsning är för snäv eftersom en betydande andel museer inte omfattas av det allmänna museiväsendet. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att utreda förutsättningarna för statliga museer att kunna donera föremål genom gåva även utanför det allmänna museiväsendet.

Stärka samarbetet mellan museerna och skolan

Regeringen bör på ett mer systematiskt sätt arbeta med museerna som en nyckelaktör utifrån deras kunskap om svensk historia och vårt dynamiska kulturarv. Detta för att bidra till förståelse för vårt samhälles utveckling över tid. Det här överensstämmer också med det som står i läroplanen om att varje elev bör ges tillräckliga kunskaper för att nå en förståelse om att vi människor i grund och botten är ganska lika varandra. Det bör därför utredas hur samarbetet mellan museernas verksamhet och undervisningen i skolan kan stärkas. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Kulturutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta dessa tillkännagivanden till regeringen:

  • Regeringen bör skyndsamt ta fram en lagstiftning som skyddar det transporthistoriska kulturarvet.
  • Regeringen bör göra en fördjupad kartläggning av skyddsvärda kyrkor, tillsammans med en analys av framtida kostnader.
  • Digitaliseringen av kulturarvet kopplat till forskning och bildning ska stärkas.

Invändningar mot förslagen

Socialdemokraterna och Miljöpartiet håller inte med och reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivanden. Anledningen är bland annat att regeringens kulturarvsproposition kan anses täcka in behoven som förs fram i förslagen till tillkännagivanden. I andra fall påpekar S och MP att arbete pågår som inte bör föregripas genom de åtgärder som efterfrågas i tillkännagivandena.

Även Vänsterpartiet reserverar sig mot vissa av tillkännagivandena.

Kontaktperson för media

Maria Ljungkvist, föredragande kulturutskottet, telefon 08-786 62 43, e-post maria.ljungkvist@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är tisdagen den 30 maj. Planerad dag för beslut, onsdagen den 31 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Kulturutskottets ledamöter

Dokument

Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU9 Kulturarvsfrågor (publiceras den 26 maj)