Aktuellt

Justitieutskottet vill se högre straff för inbrottsstölder

Publicerad: 11 maj 2017 klockan 10.07

Inbrottsstöld med ett minimistraff om fängelse i ett år borde införas som en ny brottsrubricering. Det tycker justitieutskottet som föreslår att riksdagen om igen uppmanar regeringen att återkomma med förslag om det. Uppmaningen är ett av två tillkännagivanden som utskottet föreslår.

Riksdagen har två gånger tidigare uppmanat regeringen att se till att straffet för bostadsinbrott skärps och att rubriceringen inbrottsstöld införs. Anledningen till dessa tillkännagivanden var att riksdagen ansåg att bostadsinbrott i dag leder till orimligt låga straff jämfört med annan brottslighet. Straffen tar inte tillräcklig hänsyn till den kränkning som intrång i bostäder innebär, menade riksdagen.

Uppmaning om ny brottsrubricering förnyas

Justitieutskottet konstaterar att regeringen ännu inte lämnat något förslag i linje med riksdagens uppmaningar, trots att det gått två år. Utskottet ställer sig kritiskt till detta och vill att riksdagen om igen uppmanar regeringen att agera. Denna gång med en tidsgräns. Justitieutskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att lämna förslag i frågan senast den 1 april 2018. Förslaget ska gå ut på att inbrottsstöld införs som en ny brottsrubricering i brottsbalken och att minimistraffet ska vara ett års fängelse.

Upprepade stölder borde räknas samman

Utskottet föreslår ytterligare ett tillkännagivande som handlar om att upprepade stölder borde ses i ett större sammanhang. Även om varje brott i sig inte tillhör något av de allvarligare brotten kan de föra med sig otrygghet för dem som drabbas och stora kostnader för samhället. De personer som begår upprepade mindre stölder döms ofta till böter. Utskottet tycker att det är nödvändigt att se med större allvar på denna typ av brottslighet. Straffen borde i större utsträckning än i dag stå i proportion till den samlade brottsligheten. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande om detta till regeringen. Riksdagen har redan tidigare riktat ett tillkännagivande om systematiska stölder till regeringen.

De två tillkännagivandena bygger på motionsförslag från M, C, L och KD.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivanden. De tre partierna pekar på att har regeringen fört fram att den kommer att utreda frågorna och därefter återkomma till riksdagen. S, MP och V tycker därför inte att de två tillkännagivandena behövs.

Ja till regeringsförslag om bluffakturor

Justitieutskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger ja till regeringens förslag om grova fordringsbedrägerier och straffskalor. Det handlar bland annat om att på ett bättre sätt komma åt de brottslingar som på ett systematiskt sätt skickar ut ett stort antal bluffakturor. Regeringens förslag går också ut på att straffskalor och beteckningar ändras på en del brott, bland annat ska snatteri framöver rubriceras som ringa stöld. Dessa förändringar föreslås börja gälla den 1 juli 2017.

Kontaktperson för media

Karolina Hermansson, föredragande justiteutskottet, telefon 08-786 54 41 , e-post karolina.hermansson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdagen den 16 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU13 Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (publiceras den 12 maj)