Aktuellt

Vården av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka måste bli bättre

Publicerad: 8 juni 2017 klockan 10.08

Fler åtgärder krävs för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och de kroniskt multisjuka patienterna. Det anser socialutskottet, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att skyndsamt lämna förslag om ett samlat omhändertagande i vården för de här patienterna.

Socialutskottet gjorde sitt ställningstagande i samband med behandlingen av regeringens förslag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Förslaget syftar bland annat till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för patienter som efter det att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade vården eller den landstingsfinansierade öppenvården. Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Fler åtgärder krävs

Utskottet anser emellertid att det krävs fler åtgärder för att förbättra vården och omhändertagandet av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna. Utredningen Effektiv vård har lämnat förslag som syftar till en sammanhållen hälso- och sjukvård och socialtjänst för dem som behöver vården allra mest. Bland annat föreslår utredningen ny lagstiftning som ställer krav på att landsting och kommun gemensamt ska organisera vården för äldre med omfattande behov.

Utskottet är positivt till utredarens förslag och föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande om att skyndsamt återkomma med förslag om det samlade omhändertagandet i vården och omsorgen av de mest sjuka äldre och kroniskt multisjuka patienterna. Förslaget innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V vill inte ha något tillkännagivande

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag till tillkännagivande. Partierna konstaterar att en särskild utredare har fått i uppdrag att utifrån förslagen i utredningen Effektiv vård stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla vården. S, MP och V vill inte föregripa den särskilda utredarens arbete.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 15 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (publiceras den 12 juni)