Aktuellt

Näringsutskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen om elnätet

Publicerad: 8 juni 2017 klockan 15.19

Näringsutskottet vill att regeringen ska utreda behovet av kompletterande samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid elnätsinvesteringar, parallellt med de bedömningar som statliga Svenska kraftnät gör. Utskottet tycker också att Svenska kraftnät bör få ett uppdrag att analysera effektsituationen på några års sikt. Detta är två tillkännagivanden som näringsutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Näringsutskottet kom med sina förslag i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport Förutsättningar för en säker kraftöverföring. Svenska kraftnät är den myndighet som förvaltar och utvecklar det svenska stamnätet för el.

Oberoende bedömningar om lönsamhet

Näringsutskottet ser att det kan finnas anledning att ge en fristående aktör i uppdrag att genomföra samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar, parallellt med Svenska kraftnät. Detta för att säkerställa kostnadseffektivitet vid utbyggnad av elnätet och för att komplettera lönsamhetsbedömningarna som Svenska kraftnät i dag ansvarar för. Ett enigt utskott anser att regeringen bör utreda behovet av att en fristående aktör gör kompletterande lönsamhetsbedömningar och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om detta i ett tillkännagivande.

Bakom utskottets förslag finns motionsförslag dels från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, dels från Sverigedemokraterna.

Vill se återkommande effektanalyser

Näringsutskottet vill att riksdagen riktar ytterligare ett tillkännagivande till regeringen. Utskottet konstaterar att Sverige behöver ett elsystem som klarar av att leverera alla nödvändiga tjänster. Det handlar om att möta energibehoven såväl som effektbehoven och att ha hög kvalitet på elen. Svenska kraftnät har i dag ett uppdrag att momentant analysera effektläget på den svenska elmarknaden. Utskottet föreslår ett tillkännagivande om att Svenska kraftnäts uppdrag bör breddas med ett kompletterande återkommande uppdrag där man ser på effektsituationen på några års sikt. I ett sådant uppdrag bör Svenska kraftnät beakta effektsituationen både i Sverige och i de närmaste grannländerna. Bakom utskottets förslag finns motionsförslag dels från M, C, L och KD, dels från SD.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om tillkännagivande om återkommande effektanalyser. Partiernas uppfattning är att regeringen redan har vidtagit flera åtgärder för att ta fram underlag för bedömning av effektsituationen på längre sikt.

Kontaktperson för media

Marika Kurlberg, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 52 96, e-post marika.kurlberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 15 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (publiceras den 12 juni)