Aktuellt

Samråd i EU-nämnden inför möten i ministerrådet

Publicerad: 14 juni 2017 klockan 09.33

Regeringen samråder med EU-nämnden torsdagen den 15 juni och fredagen den 16 juni. Några av de frågor som tas upp är reducerad moms på e-publikationer och förberedelserna inför brexit.

Tid: Torsdagen den 15 juni kl. 12.30 och fredagen den 16 juni kl. 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Observera att ingången vid Mynttorget 1 är stängd på grund av ombyggnad. Entrén vid Västerlånggatan 1 ska användas tills vidare.

Ekofinrådet ska besluta om åtgärder för att stärka bankunionen

Finansminister Magdalena Andersson (S) ska samråda med nämnden inför möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin, den 16 juni.

Vid mötet väntas rådet besluta om ett förslag om ändringar i krishanteringsdirektivet, en del i EU:s bankunion. Förslaget handlar om att medlemsstaterna på EU-nivå ska skapa en ny "klass" av skuldinstrument som rangordnas lika vid bankers insolvens.

Rådet planerar också att fatta beslut om ett förslag om infasningsregler. Förslaget gäller de nya redovisningsreglerna för banker och regeländringar för bankers stora exponeringar. Syftet är att mildra övergången till de nya reglerna.

På momsområdet väntas rådet besluta om två förslag. Det ena handlar om reducerad moms på e-publikationer och det andra handlar om omvänd skattskyldighet som innebär att köparen är skyldig att betala moms i stället för säljaren. Syftet är att undvika momsbedrägerier.

Rådet väntas också godkänna ekonomisk-politiska aspekter av årets landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska terminen.

Utrikesrådet ska anta slutsatser om situationen i Irak

Utrikesminister Margot Wallström (S) ska samråda med nämnden inför ett möte i utrikesrådet den 19 juni.

Vid mötet väntas rådet diskutera situationen i Irak, bland annat Mosuloffensivens slutfas och EU:s fortsatta engagemang i området. Rådet väntas också anta slutsatser.

Rådet väntas också anta slutsatser om maritim säkerhet som en del i genomförandet av EU:s globala strategi om säkerhet och försvar och om samarbetet mellan EU och Nato.

Allmänna rådet ska diskutera förberedelser inför brexit

EU- och handelsminister Ann Linde (S) ska samråda med nämnden inför mötet i allmänna rådet den 20 juni.

Rådet ska diskutera ett utkast till Europeiska rådets slutsatser kring frågor om migration, säkerhet och försvar, sysselsättning, tillväxt och konkurrenskraft, genomförandet av Parisavtalet, ett digitalt Europa och utrikes frågor inför mötet i Europeiska rådets möte den 22-23 juni. Vid mötet kommer allmänna rådet också att ha en första diskussion om de viktigaste lagstiftningsprioriteringarna inför kommissionens arbetsprogram för det kommande året.

På agendan står också att rådet ska förbereda diskussionen om läget i brexit-förhandlingen vid Europeiska rådet den 22-23 juni. Allmänna rådet kommer också att diskutera kriterier inför flytten av Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten från Storbritannien. Bland annat handlar det om att den nya platsen ska ha god tillgång till kommunikationer.

Miljörådet ska behandla förslag om växthusgasutsläpp

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, och miljö- och energiminister Karolina Skog (MP) ska samråda med nämnden inför ett möte i miljörådet den 19 juni.

Rådet ska behandla två lagförslag om växthusgasutsläpp. Det handlar om ansvarsfördelningen mellan medlemsländerna för utsläppsminskningar i de sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Det handlar också om att utsläpp och upptag från markanvändning och skogsbruk inkluderas i EU:s energi- och klimatramverk till 2030.

Rådet väntas också anta slutsatser om EU:s handlingsplan för naturen, människorna och näringslivet.

Dokument

Kontaktperson för media

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef EU-nämndens kansli, telefon 08-786 66 57, e-post johanna.mollerberg.nordfors@riksdagen.se

Ledamöter

EU-nämndens ledamöter

Pressackreditering

I anslutning till mötet kan ackrediterade journalister ställa frågor till EU-nämndens ledamöter. Journalister som vill närvara men inte har riksdagens pressackreditering kan kontakta riksdagsinformation, telefon 020-349 000, e-post riksdagsinformation@riksdagen.se