Aktuellt

Fler människor måste lockas till politiken

Publicerad: 13 juni 2017 klockan 14.35

För att de demokratiska processerna ska fungera är det viktigt att människor engagerar sig politiskt. Konstitutionsutskottet, KU, vill att regeringen lämnar förslag på hur de politiska förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor kan lockas att engagera sig. KU föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Konstitutionsutskottet vill se åtgärder för att öka antalet förtroendevalda inom politiken. Åtgärder bör vidtas på både statlig och lokal nivå för att förändra de politiska förtroendeuppdragens utformning så att fler lockas att engagera sig politiskt och så att hindren mot nyrekryteringen av förtroendevalda minskar. Det finns till exempel svårigheter med att förena ett politiskt förtroendeuppdrag med arbete och familjeliv. KU menar också att det är viktigt att stimulera ungdomars politiska engagemang och medvetenhet genom att ge dem möjlighet att påverka den närmaste miljön. Ungdomar bör ha inflytande i skolan och kommunerna genom exempelvis lokala råd.

Konstitutionsutskottet föreslår därför att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om att återkomma med förslag på hur förtroendeuppdragen ska utformas så att fler människor lockas att engagera sig politiskt, så att hinder mot nyrekrytering minskar och så att ungdomar får ökade möjligheter att delta aktivt i den demokratiska processen.

Bakom utskottets förslag finns motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna samt från Miljöpartiet.

V reserverar sig

Vänsterpartiet håller med om att det är angeläget att fler människor engagerar sig i den lokala politiken men tycker inte att det behövs något tillkännagivande i frågan. Partiet reserverar sig mot utskottets förslag och hänvisar bland annat till den pågående demokratiutredningen samt de extra satsningar på högstadie- och gymnasieelever som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar med.

Kontaktperson för media

Jenny Jonasson, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 51 18, e-post jenny.jonasson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndag den 19 juni, planerad dag för beslut tisdag den 20 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor (publiceras den 14 juni)