Aktuellt

Fem uppmaningar till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

Publicerad: 13 juni 2017 klockan 12.12

Socialutskottet vill att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Uppmaningarna rör bland annat att det bör finnas en bortre tidsgräns för hur länge nya riktade statsbidrag ska gälla och att det behövs en mer systematisk process när nya bidrag tas fram.

Socialutskottet kom med sina förslag i samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskningsrapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården. Riktade statsbidrag är bidrag från staten till kommuner och landsting som är öronmärkta för ett visst ändamål.

Det här handlar socialutskottets fem tillkännagivanden om:

  • Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att fastställa en bortre tidsgräns för nya riktade statsbidrag när de införs. Utskottet delar denna bedömning. När riktade statsbidrag införs bör en bortre tidsgräns fastställas.
  • Utskottet anser i likhet med Riksrevisionen att de riktade bidragen fortsättningsvis bör utformas så att det blir lättare att följa upp och utvärdera effekterna av bidragen. Det är angeläget att upptäcka effekter av statsbidragen som framkommer först efter en längre tid. Regeringen bör därför utforma statsbidragen på ett sätt som underlättar uppföljning och effektutvärdering.
  • Regeringen bör genomföra en översyn av befintliga riktade statsbidrag som saknar en tidsgräns, för att analysera om en tidsgräns behövs.
  • Utskottet anser att det finns behov av en mer systematisk process i samband med att nya bidrag tas fram. Staten bör ta fram en nationell övergripande plan för att få till stånd en systematisk process vid beslut om att införa nya riktade statsbidrag.
  • Det bör vara ett krav vid prestationsbaserade statsbidrag att de regelbundet utvärderas och detta bör gälla även efter det att bidraget har upphört.

Bakom utskottets förslag finns motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker inte att tillkännagivandena behövs och reserverar sig mot utskottets förslag. De anser att det bör finnas möjligheter att förändra inriktningen av de riktade statsbidragen och vill därför inte ställa sig bakom vad majoriteten anför om att införa krav på tidsgräns. Partierna pekar också på att regeringen arbetar med att ytterligare utveckla uppföljningarna av bidragen samt har lämnat en fördjupad redovisning till riksdagen om de riktade bidragen. Partierna hänvisar även till överenskommelser kring de riktade statsbidragen mellan regeringen och SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Kontaktperson för media

Maria Karlsson, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 67 67, e-post maria.karlsson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Tisdag den 20 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården (publiceras den 15 juni)