Aktuellt

Resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras

Publicerad: 1 juni 2017 klockan 10.10

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning borde följas upp på ett bättre sätt än i dag. Dessutom borde resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat. Regeringen borde se till att det sker. Det anser arbetsmarknadsutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i två tillkännagivanden.

Arbetsförmedlingens insats Förberedande och orienterande utbildning är till för arbetslösa personer, speciellt för dem som länge varit utan jobb. Syftet med utbildningarna varierar något men det handlar oftast om en person som vill förbereda sig för ett arbetsmarknadspolitiskt program eller få vägledning på något sätt. De slutsatserna drar Riksrevisionen i sin rapport efter att ha granskat Arbetsförmedlingens arbete med dessa utbildningar.

Riksrevisionen konstaterar också att kostnaderna för utbildningarna har ökat över tid och att Arbetsförmedlingen inte alltid använder resurserna på bästa sätt. Riksrevisionen slår fast att det sällan finns budgetbegränsningar och att arbetsförmedlarna i liten utsträckning känner till kostnaden för den insats de beslutar om. Granskningen visar också att myndigheten tycker det finns svårigheter med att följa upp hur det går för deltagarna i insatsen. Ett arbete har dock inletts inom myndigheten för att ta fram lämpliga resultatmått och mätmetoder.

Utbildningarna borde följas upp bättre

Arbetsmarknadsutskottet ser med oro på att allt fler arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har arbetsgivare rekryteringsproblem och upplever brist på arbetskraft. En viktig orsak till det är att gapet mellan kompetenskraven på de lediga jobben och kompetensen bland de arbetslösa har ökat, enligt utskottet. En av arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgifter är att rusta de som står längst ifrån arbetsmarknaden med insatser som gör dem anställningsbara. Arbetsförmedlingen har under lång tid uppvisat låga förtroendesiffror och flera insatser har redovisat dåliga resultat eller används på ett ineffektivt sätt. Detta gäller inte minst insatsen förberedande och orienterande utbildning. Utskottet anser därför att insatsen borde följas upp på ett bättre sätt och att regeringen borde se till att det sker. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Resurserna bör gå till andra insatser

Riksrevisionens granskning visar bland annat att Arbetsförmedlingen inte hushåller med resurserna på det bästa sätt. För närvarande läggs stora resurser på aktiva arbetsmarknadspolitiska insatser, bland annat förberedande och och orienterande utbildning. Men eftersom effekterna är svaga eller svåra att säkerställa tycker utskottet att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken bör omprioriteras till insatser som ger bättre resultat, till exempel en utökning av RUT-avdraget och till att sänka kostnaderna för att anställa. Regeringen bör därför vidta nödvändiga åtgärder så att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till insatser som ger bättre resultat än förberedande och orienterande utbildning. Även den uppmaningen föreslår utskottet att riksdagen riktar till regeringen.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottens förslag om att resurserna inom arbetsmarknadspolitiken ska riktas till andra insatser såsom till exempel RUT. De tre partierna tycker att insatsen förberedande och orienterande utbildning ingår som ett viktigt inslag i en aktiv arbetsmarknadspolitik för många av de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden. S, MP och V för fram att resurserna även i fortsättningen borde läggas på olika typer av insatser och inte på skattesänkningar till företag och enskilda personer.

Kontaktperson för media

Martin Brandorf, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon 08-786 49 87 , e-post martin.brandorf@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 7 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning (publiceras 1 juni)