Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår sju uppmaningar om livsmedelsstrategin

Publicerad: 1 juni 2017 klockan 11.40

Myndigheter borde stötta livsmedelsföretagande mer och reglerna för viltkött borde vara enklare. Det är två av de sju tillkännagivanden som miljö- och jordbruksutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Tillkännagivandena, uppmaningarna, föreslås i samband med att utskottet behandlade regeringens förslag om en svensk livsmedelsstrategi. Syftet med livsmedelsstrategin är att uppnå en långsiktigt hållbar och konkurrens­kraftig livsmedelskedja. Livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och den ska också bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens mål för strategin. Med anledning av strategin föreslår utskottet sju tillkännagivanden.

Mer långtgående regler bör prövas noga

Reglerna för företag i livsmedelskedjan är i hög utsträckning gemensamma för alla EU-länder. Det innebär att alla nationella regler som går längre än de gemensamma EU-reglerna kan riskera att försämra konkurrenssituationen för svenska företag. Miljö- och jordbruksutskottet menar därför att nationella, mer långtgående regler alltid ska vara väl motiverade och prövas noga. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Myndigheter ska stötta livsmedelsföretagande

Miljö- och jordbruksutskottet tycker det är viktigt att myndigheter som jobbar med livsmedelsföretag även har företagsaspekten i fokus när de utformar regler. Det behövs enklare regler, rutiner och processer på myndigheterna som gör det enklare för företagen. Utskottet vill därför att riksdagen uppmanar regeringen att ge berörda myndigheter ett främjandeuppdrag som förtydligar att de inte bara ska kontrollera att regler följs utan att de även ska göra det lättare för och stödja företagen.

Godkännandet av växtskyddsmedel ska vara effektivt

Utskottet tycker liksom regeringen att det är viktigt att växtskyddsarbetet är hållbart och att godkännandeprocessen kring växtskyddsmedel är effektiv. Det finns regler som säger att myndigheter kan använda sig av en förenklad och snabbare godkännandeprocess om växtskyddsmedlet är godkänt i ett annat EU-land, ett så kallat ömsesidigt erkännande. Utskottet tycker att regeringen ska underlätta för myndigheterna att använda den förenklade processen och regeringen bör därför se över den svenska tillämpningen av växtskyddsmedelslagstiftningen. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tredje tillkännagivande till regeringen kring detta.

Reglerna för viltkött bör bli enklare

Reglerna för hantering av viltprodukter är komplicerade. Utskottet tycker att reglerna måste förenklas för att underlätta försäljningen av viltkött till privatpersoner, butiker och restauranger. Ett enigt utskott föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Utskottet är också enigt kring det femte tillkännagivandet som handlar om konsumenternas möjligheter att göra informerade och medvetna val. För det krävs att konsumenterna har kunskap om livsmedel och hur de produceras. Det måste därför säkerställas att den informationen finns tillgänglig. Utskottet föreslår att regeringen uppmanas till att säkerhetsställa det.

Förenkla möjligheterna till livsmedelsexport

Det finns behov av ett tydligare främjandeuppdrag för Business Sweden med särskild tyngdpunkt på att göra det enklare för livsmedelssektorn att ta sig in på nya och befintliga marknader. Den livsmedelsspecifika kompetensen på Business Sweden behöver förbättras och även informationen till livsmedelsföretagen om tillvägagångssätt, potential och mervärdet i att förädla produkter för export behöver bli bättre. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Konsumenternas efterfrågan ska styra

Utskottet anser att konkurrenskraften måste stärkas i hela livsmedelskedjan. Allt jordbruk måste bli mer hållbart och konsumenternas kunskap om livsmedel måste stärkas. Svensk livsmedelsproduktion ska styras av vad konsumenterna vill ha snarare än politiskt bestämda mål för specifika produktionsformer. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserveras sig mot en del av utskottets förslag till tillkännagivanden. Anledningen är bland annat att de tre partierna anser att regeringen redan arbetar med dessa områden och att man därför borde avvakta resultatet av det arbetet.

Kontaktpersoner för media

Planerad dag för debatt och beslut

Måndagen den 19 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige (publiceras den 14 juni)