Aktuellt

Jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser bör ej uppnås genom tvingande lagar

Publicerad: 12 januari 2017 klockan 13.28

Regeringen bör verka för att det även i fortsättningen ska vara ett aktiebolags ägare som bestämmer könsfördelningen i bolagets styrelse. Det anser en majoritet i civilutskottet som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot utskottets förslag.

Civilutskottet anser att det är viktigt att könsfördelningen blir avsevärt jämnare än i dag när det gäller vilka som deltar i ekonomiskt beslutsfattande. Den rådande könsfördelningen i börsbolagens styrelser är inte tillfredsställande. Däremot tycker utskottet att en jämnare könsfördelning bör främjas med andra medel än med tvingande lagstiftning.

Mot den bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att verka för att det även fortsättningsvis ska vara en fråga för ett aktiebolags ägare att bestämma könsfördelningen i styrelsen. Till grund för förslaget ligger motioner från Moderaterna och Liberalerna.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utan reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att regeringen så snart det är möjligt bör lägga fram förslag som förbättrar könsfördelningen i börsbolagens styrelser.

EU-förslag om kvotering i bolagsstyrelser

Civilutskottet anser också att regeringen bör verka inom EU för nationellt självbestämmande i fråga om könsfördelningen i svenska börsbolags styrelser. Bakgrunden är att EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om kvotering i bolagsstyrelser. De regler som ska gälla för hur ägarna utser styrelseledamöter bör förbli en sak för varje medlemsland att bestämma, anser utskottet. Utskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen enligt ovan. Till grund för förslaget ligger en motion från Kristdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna.

S, MP och V anser inte att riksdagen ska rikta något tillkännagivande till regeringen om detta och reserverar sig mot detta förslag.

Ytterligare uppmaningar till regeringen

Förutom de två tillkännagivandena om könsfördelning i bolagsstyrelser föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ytterligare två uppmaningar till regeringen:

  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att kravet på aktiekapital i privata aktiebolag sänks till 25 000 kr.
  • Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

S, MP och V reserverar sig även mot dessa förslag.

Civilutskottet lämnade sina förslag i samband med behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17 om associationsrätt.

Kontaktperson för media

Monica Hall, kanslichef civilutskottet, telefon 08-786 43 08, e-post monica.hall@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 18 januari. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

2016/17:CU6 Associationsrätt (publiceras 13 januari)