Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under torsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen som kan innebära vissa störningar. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Aktuellt

Flygstrategin bör handla om stärkt konkurrenskraft

Publicerad: 28 februari 2017 klockan 11.22

Trafikutskottet anser att inriktningen på regeringens flygstrategi bör ändras. Utskottet tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. Om detta handlar två tillkännagivanden som trafikutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi – för flygets roll i framtidens transportsystem". Regeringen pekar där på att Sverige behöver en flygstrategi som kan bidra till hållbart flygresande, en minskad miljö- och klimatpåverkan och sunda och rättvisa konkurrensvillkor.

Fel fokus i flygstrategi

Trafikutskottet tycker inte att den flygstrategi som regeringen har presenterat är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt utskottet. Utskottet anser att regeringen tvärtom lyfter fram åtgärder som kan få direkt motsatt syfte.

Därför anser utskottet att de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin bör ändras och ges en ny inriktning. Utskottet föreslår att riksdagen, i ett tillkännagivande, uppmanar regeringen att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.

Snabb ökning av drönare

Användningen av drönare har ökat snabbt de senaste åren och används i dag för hobby eller nöjesflygning, i huvudsak för fotografering eller filmning. Utskottet konstaterar att de kan komma att spela en allt viktigare roll i framtiden, till exempel för paketleveranser, flygfoton, sjukvård, jordbruk och brottsbekämpning. Utskottet anser att det är viktigt att nya användningsområden även i fortsättningen uppmuntras. Utskottet menar dock att det finns flera utmaningar kring drönare, till exempel när den reguljära flygtrafiken och drönare ska samsas om utrymmet i luften.

Regelverk bör moderniseras

I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Trafikutskottet anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till detta i ett tillkännagivande.

Förslaget om de två tillkännagivandena bygger på motioner från M, C, L och KD.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag om två tillkännagivanden. De tre partierna anser att regeringens flygstrategi innehåller väl avvägda fokusområden och prioriteringar.

Partierna tycker också att det finns en stor medvetenhet inom regeringen kring behovet att se över den svenska drönarregleringen. S, MP och V anser därför inte att några tillkännagivanden ska riktas mot regeringen.

Kontaktperson för media

Cecilia Forsberg, föredragande trafikutskottet, telefon 08-786 53 40 , e-post cecilia.forsberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 16 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Trafikutskottets ledamöter

Dokument

Trafikutskottets betänkande 2016/17:TU10 Luftfartsfrågor (publiceras 13 mars)