Aktuellt

Statens möjligheter att skydda försvarsintressen borde förbättras snarast

Publicerad: 23 februari 2017 klockan 10.43

Staten borde ha större möjligheter att skydda Sveriges totalförsvarsintressen och ett agerande från regeringens sida brådskar. Det anser försvarsutskottet som i ett utskottsinitiativ föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att snarast återkomma med förslag. S, MP och V reserverar sig mot förslaget då Regeringskansliet redan jobbar med frågan.

I september förra året lämnade bolaget Nord Stream 2 in en ansökan till regeringen om att lägga en gasledning i Östersjön. Nord Stream 2 bad också samtidigt om att få tillgång till svenska hamnar i Slite och Karlshamn för att kunna lagra material. I Sverige är det kommunala självstyret skyddat i regeringsformen. I januari slog regeringen fast att det är kommunerna själva som har rätt att avgöra om Nord Stream 2 ska få använda hamnarna eller inte. Karlshamns kommun har sagt ja till att Nord Stream 2, via ett annat bolag, ska få lagra material i Karlshamns hamn. Region Gotland har sagt nej när det gäller hamnen i Slite.

Regeringen har meddelat att den har för avsikt att se över lagstiftningen när det gäller frågor som berör svensk försvarspolitik och skyddsvärda objekt. Översynen kommer att gå ut på att se över vilka lagändringar som behöver göras för att bättre tillgodose statens behov att kunna värna totalförsvarets intressen. Frågan bereds just nu i Regeringskansliet.

Förslag borde läggas fram snabbt

Försvarsutskottet ser med oro på de begränsningar som i dag finns när det gäller statens möjligheter att skydda angelägna intressen för totalförsvaret. Regeringen har meddelat att den planerar att se över vilka lagändringar som eventuellt behöver göras för att tillgodose skyddet av särskilt skyddsvärda objekt. Utskottet tycker att regeringen borde skynda på för att återkomma till riksdagen med förslag till sådana lösningar. Utskottet menar att det är angeläget att en genomgripande utredning i denna fråga snarast sätts i gång. Försvarsutskottet tycker samtidigt att regeringen snarast bör redovisa för riksdagen hur regeringen tänker lösa frågan fram till dess att förslag om permanenta lösningar kan presenteras. I ett utskottsinitiativ föreslår utskottet att riksdagen riktar dessa uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande.

S, MP och V reserverar sig mot förslaget

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot utskottets förslag i en reservation. De tre partierna anser inte att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen då regeringen redan jobbar med det som utskottet föreslår. S, MP och V konstaterar att det finns en bred politisk enighet i denna fråga.

Kontaktperson för media

Maria Björkman, föredragande försvarsutskottet, telefon 08-786 41 50 , e-post maria.björkman@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 2 mars. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU5 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (publiceras den 27 februari)