Aktuellt

Socialutskottet vill se generell tillståndsplikt inom socialtjänsten

Publicerad: 16 februari 2017 klockan 13.06

Den som driver privat verksamhet inom socialtjänsten, genom avtal med en kommun, måste framöver skaffa tillstånd för att få driva en sådan verksamhet. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Socialutskottet anser vidare att tillståndsplikten även ska gälla offentlig verksamhet. Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag.

En kommun kan sluta avtal med ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ för att utföra socialtjänst för kommunens räkning. Det kan till exempel handla om HVB, stödboende, boende för äldre och boende för personer med funktionsnedsättning. Regeringen vill nu att det undantag från tillståndsplikten som funnits för sådan verksamhet som drivs genom avtal med kommunen tas bort. Enligt regeringens förslag ska den enskilda verksamhetsutövaren i även den situationen vara tvungen att få tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg för att få bedriva verksamheten. Detsamma gäller för dem som har en verksamhet som går ut på att föreslå och stötta familjehem och jourhem till barn. Tillstånd ska bara beviljas om verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.

Socialutskottet välkomnar regeringens förslag då förslagen syftar till en trygg och säker vård för placerade barn och unga. Utskottet tycker därför att riksdagen ska säga ja till detta förslag.

Tillståndsplikten borde vara generell

Socialutskottet anser vidare att det borde ställas samma krav på verksamheter som drivs av kommunerna själva. Utskottet vill därför att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag om att den tillståndsplikt som gäller privat verksamhet, även ska gälla offentliga verksamheter. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande med den uppmaningen till regeringen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller inte med utskottsmajoriteten och reserverar sig därför mot förslaget. De tre partierna håller istället med regeringen som anser att en generell tillståndsplikt skulle vara ett för långtgående ingrepp i den kommunala självstyrelsen och att det inte går ihop med kommunernas lagstadgade skyldighet att tillhandahålla välfärdstjänster.

Hälsoundersökningar ska erbjudas till unga

Socialutskottet är dock enigt när det gäller regeringens förslag om att landstinget ska erbjuda en hälsoundersökning för barn och unga personer mellan 18–20 år. Det gäller de barn och ungdomar som vårdas utanför det egna hemmet. Syftet med förslaget är att hälsoundersökningen ska ge underlag för en medicinsk bedömning av den enskilda unga personens behov av hälso-, sjukvård och tandvård. En annan del av regeringens förslag handlar om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser om samarbete när det gäller barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Socialutskottet föreslår att regeringen säger ja till regeringens förslag.

Kontaktperson för media

Anna Rune, föredragande socialutskottet, telefon 08-786 41 90, e-post anna.rune@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 23 februari. Debatten sänds via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU11 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet (publiceras 20 februari)